Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/18/2012: "VREEMDELINGEN: MARKT VOOR DETENTIE-INDUSTRIE"

Handel.1 (69k image)

Vreemdelingendiensten, grensbewaking, terrorismebestrijding. De organisaties die zich daarmee bezighouden draaien op volle toeren. Er gaat geld in om, veel geld. In de VS heeft dit zelfs tot de ontwikkeling van beursgenoteerde bedrijven geleid. De vraag ‘Waartoe dienen de vreemdelingencontroles?’ kent dan ook een makkelijk antwoord: ‘Om er financieel wijzer van te worden’. Hoe?

Klik op meer.


De Franse juriste Claire Rodier van de ‘Groupe d’information et de soutien des immigrés’ (Informatiegroep ter ondersteuning van migranten) zocht uit hoe de zaken er voorstaan in ‘migratieland’. Ze deed van het onderzoek verslag in haar boek getiteld 'Xénophobie Business. À quoi servent les contrôles migratoires?'. Hieronder een korte samenvatting van haar bevindingen.

Criminaliteitsindustrie

Het boek van Rodier levert een invulling van wat midden jaren zeventig van de vorige eeuw de rechtstheoreticus Ter Heide leerde. Hij verdedigde de stelling dat criminaliteit in een kapitalistisch systeem een bepaalde zin heeft. Het maakt namelijk mogelijk om een groep mensen als ‘afwijkelingen’ (criminelen, devianten) te benoemen. En dat komt de maatschappij goed uit, aldus Ter Heide, omdat daarmee zich enerzijds een deel van de overbodige arbeidspopulatie laat afromen en anderzijds laat het een criminele laag als tegenhanger verschijnen voor de beroepsmogelijkheden van justitie- en politiefunctionarissen.

Voor het bestaan van de laatste groep is de aanwezigheid van de eerste groep een noodzakelijke voorwaarde: er komt een sociale arbeidsverdeling in tot uitdrukking. Dat rechtvaardigt het bestaan van staatsinstellingen die justitie- en politiefunctionarissen omvatten. De benodigde infrastructurele werken en het equipement dat daarbij hoort om te kunnen handelen, schept ruimte voor de ontwikkeling van een…criminaliteitsindustrie. Ter Heide geeft als voorbeeld de bouw van gevangenissen (werk voor bouwondernemingen). In ons tijdperk kunnen we de voorbeeldenreeks uitbreiden met bodyscans, bio-metrische apparatuur, drones (onbemande vliegtuigjes).

De zienswijze van Ter Heide leidt tot de conclusie dat het verschijnsel criminaliteitsbestrijding niet tot doel heeft criminaliteit te bestrijden, maar om het bestaan van een onderdrukkend systeem te legitimeren. Als je dan kans ziet dit systeem ook te privatiseren, is dat voorgegeven doel (criminaliteitsbestrijding) helemaal verdwenen, want daarvoor in de plaats is rentabiliteit gekomen. En dat is precies wat we in een neoliberaal regime zien gebeuren. Criminaliteitsbestrijding wordt handel.

Zien we het voorgaande als een format (sjabloon, formule) dan passen de bevindingen van Rodier daar wonderwel in. ‘Criminaliteit’ laat zich dan substitueren voor ‘vreemdelingen- en migratieproblematiek’. En dat is wat we politici zien doen (het op een hoop vegen van criminaliteit / terrorismebestrijding / irreguliere migratie). Met haar ‘Xenofobie business’ heeft Claire Rodier dit alles op een rijtje gezet om duidelijk te maken hoezeer dit op winstneming berust.

De opzet van haar boek ziet er als volgt uit. In het eerste hoofdstuk werkt zij de markt van de veiligheidsindustrie uit. De drie volgende hoofdstukken verschaffen een nadere uitwerking van de voorbeelden die zij in het eerste hoofdstuk gaf. Dat het om 'handel' gaat, leert vooral de Amerikaanse situatie.

Handel

Hoe die in elkaar steekt is het best te zien als naar de VS wordt gekeken, juist omdat daar, binnen het kader van het neoliberale regime, de privatisering ook in criminaliteits-, detentie- en migratie-industrie het verst is doorgevoerd. Om er een beeld van te krijgen beschrijft Rodier de verstrengeling van een overheid die ‘veiligheidsuitgaven’ doet en de private veiligheidsindustrie die opereert onder exploitatie van de angst bij burgers (onveiligheid door terrorismedreiging vanwege irreguliere binnenkomst van vreemdelingen).

Binnen die overheid treden dan politici aan die strafrechtelijke regelgeving stimuleren, welke regelingen zodanige straffen stellen die voor de uitvoering ervan de veiligheidsindustrie kan doen welvaren. Ook hier is sprake van een sterke lobby-vorming. In dit geval concentreert Rodier zich op de gevangenisindustrie, omvattend niet alleen de bouw van gevangenissen en detentiecentra voor migranten, maar ook de uitgaven voor de bewaking en bewapening, voor voeding, voor apparatuur in de breedste zin, voor uniformen en gevangeniskleding en wat dies meer zij.

Geen wonder dat door al dit soort zaken (privatisering / verharding van het strafrecht) grote ondernemingen zijn ontstaan. Telkens als veranderingen in strafrechtelijke regelgeving tot zwaardere vrijheidstraffen leidt of een uitbreiding volgt van het aantal delicten waarop vrijheidstraffen worden gesteld, is een exponentiële ontwikkeling te zien van het bedrijfsleven dat zich met ‘veiligheid’ bezighoudt. Wordt de maatschappij dan ook veiliger? Neen. Maar daar ging het niet om. Het ging erom de veiligheidsindustrie meer te laten profiteren.

Tussen 2006 en 2007 leverde dit bijvoorbeeld een verdubbeling van handelingen op wat de controle betreft in zones waar van grote bevolkingsconcentraties sprake is (stopplaatsen van bussen en treinen). Alles door geprivatiseerde ‘handen’ uitgevoerd. Het aantal gedetineerde vreemdelingen steeg vervolgens van 256.8800 naar 311.000. Wall Street adviseurs raadden publiekelijk aan, aandelen aan te schaffen van firma’s gelieerd met de opsluitingindustrie…

Paaien van kiezersvolk

Hier gaat het helemaal niet meer om ‘veiligheid’. Ja het kiezersvolk wordt gepaaid met uitlatingen daarover en met het soort activiteiten als hierboven beschreven. We kennen het in de actuele Nederlandse versies van de Opsteltens, de Teevens, de Wildersens…

In de VS wordt openlijk het strafrecht misbruikt om de opsluitingindustrie te bevoordelen en de plaatselijke bevolking te compromitteren: een nieuw detentiecentrum levert met zijn spin-off zo’n 2000 arbeidsplaatsen voor de directe omgeving op en de middenstand zal er van opbloeien…We gaan zien hoe dat met een VVD-PvdA regering in Nederland uitpakt, want het regeerakkoord tussen die partijen is wat het bovenstaande betreft veel betekenend.

RODIER Claire, Xénophobie business. À quoi servent les contrôles migratoires?, Éditions La Découverte, Paris, 2012, 194 blz., prijs 16 euro.

1 Reactie


Aanvulling

Op de site ‘Libertaire orde’ besprak ik hetzelfde boek in een langere vorm, waar ook naam en toenaam van diverse Europese en Amerikaanse veiligheids- en detentie-firma’s figureren en lobby-circuits worden beschreven aan de hand van Rodiers boek. Zie:

http://libertaireorde.wordpress.com/2012/11/18/handel-in-vreemdelingenangst-een-markt-voor-de-detentie-industrie/

zei: Thom op 18/11/2012 om: 11:33u


Powered by Greymatter