Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/25/2012: "7 juli: Actiedag in support van Boats4People – Day of action in support of Boats4People"

Doe mee / Participate!

(English below)

Van 5 tot 15 juli vaart de Flotilla van Boats4People over de Middellandse Zee. Aan boord zullen activisten en waarnemers o.a. de activiteiten van Frontex in de Middellandse Zee kritisch volgen. Op diverse locaties zullen acties plaatsvinden.Op 7 juli, wanneer de Flotilla reeds twee dagen vaart, roepen we iedereen op om in de eigen regio te helpen de actie van Boats4People op de Middellandse Zee te steunen door iets te ondernemen om er bekendheid aan te geven. Er worden flyers en posters gemaakt die je kunt gebruiken. Je kunt nu vast beginnen met iets te verzinnen! We hopen op lokale acties op zoveel mogelijk plaatsen in het land.
Flyers uitdelen op een drukke plek kan al met een paar mensen. Dit kan verder opgetuigd worden met bijvoorbeeld spandoeken of een fototentoonstelling. Ook een symbolische verwijzing naar boten waarmee migranten de oversteek wagen is een optie, bijvoorbeeld zoiets!

Het Middellandse Zeegebied functioneert als een route naar Europa voor migranten die naar mogelijkheden om te overleven en een beter leven op zoek zijn. Sommigen worden onder tragische omstandigheden door agentschappen van de Europese staten gered, om vervolgens geconfronteerd te worden met detentie en deportatie. In de meeste gevallen worden migranten in nood op zee achtergelaten of worden tegengehouden en “terug geduwd” naar landen in het Zuiden van het Middellandse Zeegebied.

Boats4People is een internationale coalitie van organisaties uit het Middellandse Zeegebied, Afrika en Europa. Opgericht om een einde te maken aan sterfgevallen aan de zeegrenzen en om de rechten van migranten op zee te verdedigen, pleiten we voor vrijheid van beweging voor iedereen!

We roepen op:

* Dat de EU een einde maakt aan zijn gewelddadige controle van de zeegrenzen;
* Dat regeringen in Afrika breken met het verleden en weigeren om overeenkomsten te tekenen om mensen terug te nemen met de Europese landen en de EU, aangezien deze overeenkomsten resulteren in schending van de rechten van migranten;
* Dat alle landen stoppen met mensen die migranten redden te vervolgen, in overeenstemming met de wet van de zee volgens welke alle zeevaarders “zo snel mogelijk beginnen met het redden van mensen in nood” (art 98 van de United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Neem je eigen initiatief op 7 juli!


Help ons deze oproep te verspreiden, mail 'm door, zet 'm op Facebook. Ben je iets van plan? Laat het weten via noborder-nl@riseup.net. We willen een overzicht van de acties op deze site plaatsen en een landelijk persbericht versturen. Als je nog vragen hebt of hulp nodig hebt bij het organiseren kun je hetzelfde mailadres benaderen.

De grenzen zijn overal! Maar wij ook!

No Border Netwerk

-------------

July 5 – 15 the Flotilla Boats4People will navigate across the Mediterranean Sea. On board activists and observers will among others be following the activities of Frontex in the Mediterranean Sea very critically. There will be actions at various spots.

On July 7, when the Flotilla is sailing for two days already, we call upon everyone to undertake action in their own region to support the action of Boats4People on the Mediterranean Sea and make it public. Leaflets and posters are being made to use. You can start by thinking of something to do now! We hope to see local actions in as many places as possible. Handing out leaflets in crowded locations only takes a few people. You can add for example holding banners or showing large photos to this. Another option is a symbolic reference to the boats that migrants use to try to cross the Mediterranean, for example something like this!

Today, the Mediterranean acts as a route into Europe for migrants seeking survival and a chance of a better life. Some are rescued at sea in tragic circumstances by agencies of European states, only to be met with detention and deportation. In most cases, migrants in distress at sea are left adrift or are intercepted and “pushed back” to countries in the Southern Mediterranean.

Boats 4 People is an international coalition of organizations from the Mediterranean, Africa and Europe. Established to end deaths at maritime borders and to defend migrants' rights at sea, we advocate freedom of movement for all.

We call upon:

* The EU to end its violent control of maritime borders;
* Governments of Africa to break with the past and to refuse to sign readmission agreements with European countries and the EU, as these agreements result in violations of migrants' human rights;
* All countries to stop prosecuting those who rescue migrants, in accordance with the law of the sea under which all sailors must “proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress” (art. 98 of the United Nations Conventions on the Law of the Sea).

Take your own initiative on July 7!

The borders are everywhere! So are we!

Help us to spread this call out by mail and on Facebook. Have you got plans for July 7? Please let us know through noborder-nl@riseup.net. We want to publish an overview of the actions on our website and send out a national press realease. If you have any questions or need help in organizing something you can reach us at the same mail address.

No Border Network


Powered by Greymatter