Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/31/2011: "Hoe NRC-Handelsblad de kogels toch nog van links weet te laten komen"

anarchistsymbolfigur (16k image)
In een poging tot verklaring van de onbeschrijfelijke daad van de Noorse Wildersfan Breivik, komen nogal wat bloggers en media tot het op een hoop gooien van 'rechtse' en 'linkse' terreur. Daarin wordt dan acties van groepen als de RAF of Rode Brigades op een hoop gegooid met het verbijsterende bloedbad dat de Noor aanrichtte. Achterliggend doel van zo'n vergelijking, die volstrekt niet opgaat (welke linkse gewapende groepen hebben willekeurige voorbijgangers afgemaakt?) is vaak om voor Wilders de kolen uit het vuur te halen ("zie je wel, links is even erg").
Gisteren maakte de keurige krant NRC-Handelsblad, de laatste jaren juist opvallend progressief en verlicht, het wel heel erg bont.


Onder de kop "Geweld in Woord en Daad" begint het redactioneel commentaar van NRC Handelsblad als volgt:

Bijna alle terroristen zijn schatplichtig aan de Russische anarchist Bakoenin (1814-1876) en de Duits-Amerikaanse atheist Johann Most (1846-1906). Bakoenin schetste medio negentiende eeuw het „kwaad” als een „historische noodzaak”. Most, die kort lid was van de Rijksdag maar afstand nam van het ‘parlementarisme’, ging verder met het concept „propaganda van de daad”. Ook Breivik is hun kind. Zijn daad was „gruwelijk maar noodzakelijk”, plagieerde de Noor.

En vervolgt:

Met deze theorie en praktijk bewees Breivik weer eens dat geweld niet exclusief links, rechts, religieus of seculier is. Ideologisch gezien kan terreur alle kleuren aan de rand van het spectrum aannemen. Maar dat wil niet zeggen dat het in alle tijden even heftig voorkomt.

(het redactioneel gaat nog een aantal alinea's voort en komt daar ook weer terug op de RAF en de lessen die ze in Duitsland daaruit geleerd zouden hebben over hoe steun voor dat soort 'terreur' bestreden kon worden) (niet online, alleen als je abonnee bent en inlogt)

Verderop in de krant krijgt Hubert Smeets (historicus en redacteur van de krant) anderhalve pagina om op dezelfde trend voort te borduren.

Onder de kop "het Heilige Ideaal en de Foute Middelen" wordt van hetzelfde laken een pak geknutseld en komt het zelfs tot de vergelijking tussen (de door een Bildlezer neergeschoten Berlijnse studentenleider) Rudi Dutschke en Wilders. Smeets, ooit voorzitter van de PSP-jongeren en later hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, grossiert al langer in dit soort 'links is net zo erg als rechts' geschrijf.

En naast het stuk van Smeets nog eens! Een Bart Funnekoter (redacteur van NRC Handelsblad en ook al historicus) onderwijst ons, en de Noorse moordenaar, dat deze "zijn geschiedenis niet kent" (aha, bedoeld wordt eigenlijk dat Breivik zelf zich niet op Bakoenin beroept, maar op Wilders cs., maar dat schrijven ze niet). Funnekoter begint een exposé over de herkomst van politieke terreur waarbij een van zijn bronnen de aartsconservatieve 'terrorisme-expert' Walter Laquer blijkt te zijn. Ook Funnekoter komt uiteindelijk uit bij "het gedachtegoed van de anarchist Michael Bakoenin" (en de bespottelijke suggestie dat de daardoor uitgevoerde aanslag op tsaar Alexander II diens hervormingen getorpedeerd zouden hebben, de goede man zou net van plan te zijn geweest de democratie in te voeren): "ook hier bereikten de terroristen precies het tegenovergestelde van wat hen voor ogen stond: de autocratie van de tsaar bleef voortbestaan (...)"

Zo gaat het nog een tijdje door, en weer vergelijkingen als "Het terrorisme van de twintigste eeuw (RAF, IRA, Rode Brigades) (...)" en dan via weer een andere kronkel de uitsmijter dat "De prijs voor het voorgoed uitbannen van terreur is dus het opgeven van de waarden die Europa maken tot wat het is. (...)"

Hopelijk gaat iemand een poging doen om de krant zover te krijgen een tegenverhaal te plaatsen - en liefst ook een redactionele koerswijziging te maken - waarin onderscheid gemaakt wordt tussen politieke strijd van onderop, desgewenst met een afkeuring van gebruik van geweld daarbij, en het bewust treffen van onschuldige voorbijgangers of kinderen op een zomerkamp. Zelfs de separatistische groepen als de ETA of de IRA hebben dat niet gedaan. Een krant die dat verschil niet weet, en al het geweld uiteindelijk bij 'de anarchisten' weet te plaatsen, verdient het niet om nog als serieuze journalistiek te gelden.

13 Reacties


SCHANDELIJKE AFLEIDINGSMANOEUVRE

Zojuist plaatste ik de bespreking van een boek van Rigouste over de ‘Handelaren van de angst’. De analyse die hij geeft, maakte het me mogelijk om de volgende passage te formuleren:

“Aan het voorgaande zijn heel wat elementen te ontlenen voor een daderprofiel à la dat van de Noor Anders Breivik, met zijn bomaanslag in Oslo en weerzinwekkende moordpartij op jongeren van sociaaldemocratische huize (juli 2011). Die elementen zijn: de strijd tegen de islamisering, de haat tegen links (anticommunisme), het niet schuwen van geweld. Het christelijke element zit impliciet verpakt in de anti-islam opvatting. De zendingsdrang van een Breivik vindt men ook bij de ‘bende van Bauer’. Alleen bij die ’bende’ lijkt de zendingsdrang te zijn gesublimeerd via hun optreden binnen opleidingsinstituten van diverse soort, maar steeds weer gekoppeld aan ’veiligheid’ tot wat ik ‘contrasubversieve criminologie’ noem.” Zie:
http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2011/07/31/angst-als-handel-onveiligheid-als-legitimatie-ten-behoeve-van-een-contrasubversieve-criminologie/

Kortom, begrijp ik de samenvatting van Kees Stad goed dan treffen we in NRC-Handelsblad de zoveelste schandelijke afleidingsmanoeuvre aan om ‘geweld’ vanuit een anarchistische hoek te laten verschijnen, terwijl we met een overdaad van criminogene factoren van doen hebben die in de verste verte niet met anarchisten in verband gebracht kunnen worden. Ook het antwoord op de meest simpele vragen leidt niet naar anarchisten.
- Wie fabriceerde de wapens die Breivik gebruikte?
- Wie zaait haat tegen links?
- Wie ziet stromen immigranten in de vorm van de Watersnoodramp van 1953?
- Wie verschaft wapenvergunningen? Enzovoorts.

zei: Thom op 31/07/2011 om: 17:23u

Ik heb ze een briefje gestuurd, het zal me benieuwen:

-------------
Amsterdam 31 juli 2011

Betreft: ingezonden brief nav. berichtgeving over Noors bloedbad

Geachte redactie,

Uw krant van zaterdag deed mij grondig twijfelen aan mijn besluit van enkele jaren geleden om een abonnement aan te gaan. Bij uw poging om de achtergrond van het verbijsterende geweld van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik te duiden, komt u met de merkwaardige analyse dat het aan de anarchisten ligt. Dit wordt niet een keer terloops gemeld maar in drie verschillende artikelen in de krant, waaronder het redactioneel, wordt een verband gelegd met anarchisten en 'linkse terreur". Er wordt zelfs geïnsinueerd dat Breivik dat ook zelf doet. Breivik zou een 'kind van Bakoenin en Most zijn' en hen in zijn verklaring 'plagieren'. Plagieren kan natuurlijk alleen als de auteur de bron kent en daarvan bewust overneemt. Maar in zijn hele 1500 pagina's tellende verklaring komt nu juist geen enkele verwijzing naar een dergelijke oorsprong voor. Dat hebt u er zelf bijgehaald, en de grote vraag is waarom u dat nodig vindt?

Naast het merkwaardige redactionele commentaar (dat verderop ook nog analogieën met de Rote Armee Fraction maakt), krijgt Hubert Smeets in de afdeling Opinie en Debat uitgebreid de ruimte om nog eens te gaan stellen dat 'linkse en rechtse radicalen' min of meer hetzelfde zijn. In het stuk wordt Geert Wilders gelijkgesteld met de Berlijnse Studentenleider Rudi Dutschke en wordt Andreas Baader van de RAF op één lijn gezet met de Noor die een half kinderkamp uitmoordde. Op de pagina daarnaast mag ten slotte Bart Funnekotter (en beide blijken redacteuren van de krant te zijn) nog eens dunnetjes de positionering van het redactioneel commentaar overdoen en weer 'de anarchist Bakoenin' opvoeren als grondlegger van het 'moderne terrorisme' en worden weer de RAF en Rode Brigades opgevoerd als voorbeelden van 'links terrorisme'. Het pleit ook niet voor de auteur om voor zijn verhaal de aartsconservatieve en omstreden 'terrorismeexpert' Walter Laquer als hoofdbron op te voeren. Het is een van zijn stokpaardjes dat klakkeloos in de krant overgenomen wordt.

Kennelijk is het een redactionele keuze geweest om juist deze zeer betwistbare analogie op de voorgrond te zetten. Dat is om twee redenen met klem van de hand te wijzen, en om een andere reden zeer kwalijk. Ten eerste omdat overduidelijk is dat de beweegredenen en inspiratie van de Noor juist extreemrechts zijn. Er is geen enkel doel dat hij in zijn manifest opvoert. dat gedeeld zou kunnen worden door anarchisten of mensen met linkse ideeën. Hij wil Europa zuiveren van buitenlanders en de oorlog beginnen tegen 'links'. Dan is het wel heel knap om dan een verband te zien met anarchisten uit de 19e eeuw. Maar minstens zo belangrijk is ook dat er geen enkel historisch feit is dat een dergelijke suggestie van analogie tussen 'linkse' en rechtse' terreur rechtvaardigt. Anarchisten hebben nooit kinderkampen uitgemoord en zelfs de meest gewelddadige 'gewapende groepen' als RAF en Rode Brigades die u steeds opvoert, richtten zich tegen individuele vertegenwoordigers van de heersende macht die zij de strijd aan hadden gebonden. Je zult geen enkel geval vinden van massamoord en zeker geen willekeurige massamoord, zoals die Noor wel heeft verkozen. Dat lijkt me een dermate belangrijk onderscheid, dat verdere vergelijking ook door de mand valt.

Anarchisten en andere radicaal-linkse stromingen, hebben (met name in de gruwelijk repressieve periode van de 19e eeuw, die tot ver in de 20e eeuw voortduurden) met hand en tand gevochten voor bevrijding en emancipatie (van arbeiders, vrouwen, minderheden). Zij deden dat op veel manieren, en er waren vast ook excessen. De meesten voerden hun strijd op een ontzagwekkend geweldloze manier - terwijl ze tot moorddadige armoede gedwongen waren. Een minderheid koos voor verdergaande methodes en een kleine minderheid daar weer van voor compromisloos geweld. Maar zelfs dat geweld was voortdurend gericht tegen individuele machthebbers en meestal pas nadat deze zelf eerst terreur hadden gezaaid en waren gewaarschuwd dat ze moesten stoppen. Zelfs een zeer militante afscheidingsbeweging als de ETA heeft er altijd voor gekozen om willekeurige slachtoffers te voorkomen. de enige keer dat dat mislukte, was bij een bomaanslag op een supermarkt in Barcelona waar de politie ondanks herhaaldelijk aandringen van de ETA geweigerd heeft de omgeving te ontruimen. Natuurlijk is het goed om te debatteren over dat soort methodes. Ze hebben alleen verder niets te maken met de daden van die Noor.

De suggestie dat linkse activisten en anarchisten wel wat met die Noor en zijn daden te maken zouden hebben, is kwalijk en criminaliserend. Ik denk dat de achtergrond van die vergelijking is, dat die een geruststellende en simpele verklaring biedt: het is gewoon een extremist, die heb je links en rechts, de ene keer doet het ene kamp het, de andere keer het andere. Dat is vooral geruststellend als je, zoals Hubert Smeets, geen politieke keuzes wilt maken en gewoon lekker in het centrum voort wil modderen. Maar in dit geval gaat die redenering zeker niet op. Deze moordenaar is een klassieke fascist, die haat tegen buitenlanders en links paart met volslagen verachting van mensenlevens.

Ook andere verschillen tussen de denkwereld van de Noor en de rechtse xenofobe wereld waarop hij zich beroept, en anarchisten zijn zo navenant dat elke vergelijking mank gaat. Waar de anarchistische en socialistische bewegingen van de 19e eeuw vochten tegen de centrale macht, en economische en kerkelijke hiërarchieën tegenover zich zagen, wil de Noor juist een beroep op 'kerk en kapitaal' doen.

De enige bomaanslagen in Italië na de 2e wereldoorlog die massaal toevallige voorbijgangers tot slachtoffer maakten, waren afkomstig van fascisten (treinstation Bologna) of een van de geheime diensten die met hen samenwerkten (Piazza Fontana 1969 Milaan). De analogie die de krant zou moeten maken, is die van extreemrechtse terreur. Die hebben een lange traditie van bloedbaden tegen onschuldigen en beroepen zich maar al te vaak op religie en een rein vaderland. Anarchisten en andere linkse stromingen niet.

Hoogachtend

-------

(ps: ik zou dit srtuk hierboven met plezier uitwerken tot een stuk dat een reactie op die van Smeets en Funnekotter zou vormen, als u mij laat weten dat u er belangstelling voor zou hebben om dat te plaatsen).

zei: Keest op 01/08/2011 om: 12:11u

Keest
Prima reactie op de onverholen aantijgingen.
Thom Holterman

zei: Thom op 01/08/2011 om: 11:52u

Eb het antwoord net:
Geachte heer Husig,

Dank voor uw reactie, die wij echter in deze vorm niet zullen plaatsen. Indien u kans ziet uw punt te maken in een bondige brief van 250 woorden, onze gangbare brieflengte, dan zouden we deze nieuwe versie weer met belangstelling beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Antoinette Brummelink
Redacteur Opinie

zei: keest op 01/08/2011 om: 15:36u

En het antwoord net:

----------

Geachte heer Husig,

Dank voor uw reactie, die wij echter in deze vorm niet zullen plaatsen. Indien u kans ziet uw punt te maken in een bondige brief van 250 woorden, onze gangbare brieflengte, dan zouden we deze nieuwe versie weer met belangstelling beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Antoinette XXXXX
Redacteur Opinie

zei: keest op 01/08/2011 om: 15:37u

Oeps, per ongeluk twee keer. En meteen mijn abonnement opgezegd, wilde ik u er nog bij vermelden...

zei: keest op 01/08/2011 om: 16:00u

Keest
Het is nagenoeg het zelfde antwoord dat ik enkele maanden geleden van die krant ontvang, naar aanleiding van een ander onderwerp. Ik ging in op hun suggestie om de tekst zo aan te passen dat die viel binnen de door hen gegeven parameters (een reactie die ik binnen een dag verwerkte). Daarna kreeg ik een paar dagen later het antwoord van NRC: we gaan niet tot plaatsing over want het onderwerp sluit niet meer aan op de actualiteit

Op zo'n krant zou ik ook geen abonnement willen hebben.
Thom

zei: Thom op 01/08/2011 om: 18:29u

En dan te bedenken dat Constandse daar nog redacteur is geweest...

zei: Cornelis Prul op 01/08/2011 om: 21:25u

Tsjonge-jonge... Het woord complot is helaas verboden. NRC redacteuren en het Oranje overleg. Die vrijmetselaars, verlichten uit Zeist en Japanners (Soko Gakkai met Hofstadreizen waarbij ook Edmund Burke stichting betrokken was)... Jan Peter Mante die als Israel extremist en geheime dienst sjoemelaar ook in deze hogere kringen zat met dezelfde contacten als Breivik. Die combat training 'Rus' van Breivik analoog aan de joods-tsjetseens russische Spetnac Erik Wieffering met wie Mante de Mishimi Cyber Command verhalen in elkaar draaide (met Marco van de Wetering van Lockheeds Booz Allen Hamilton JSF lobby). Nog twee dergelijke combat Tsjetsjenen zoek uit de AIVD Hofstad Groep cover. Allemaal met dekking uit hogere NLse regionen. Je zou haast zeggen dat het NRC een zeer hooggaand schandaal te camoufleren heeft. Eh, dat mag ik dus niet zeggen, is cultureel verboden; eerst door CNN en Telegraaf, daarna nam links dat zelfs over...

zei: Al op 02/08/2011 om: 10:20u

Tsja Kees: Het was jij die eerst schreef dat er geen echt motief leek tijdens de rechtszaak van de moordenaar van Sévèke en daarna met een zermerkwaardige kronkel concludeerde dat het allemaal wél klopte. Niks complot, ondanks dat Louis de enigste was die in de brede media kort voor zijn dood schreef over dit AIVD Hofstad groep COMPLOT.

zei: Al op 02/08/2011 om: 10:34u

Goede artikelen van Thom en Keest. Nadat het bloedbad door een PVV minded Noor is gepleegd, is met name in Nederland de media druk doende om de oorzaak te leggen bij links. En de aanslag te bagitelliseren. Dat de media in Nederland sympathie hebben voor Wilders, PVV en types zoals deze Noorse terrorist was voor mij al langer duidelijk. Ik heb dan ook geen enkle Nederlandse krant, Onbetrouwbaar en propagandistisch. Media is niets anders dan een reklamefolder van de geldgevers en hun politieke voorkeur. Onafhankelijke journalisten zijn juist in hetwesten schaars, omdatze door die geldschieters betaald worden en hun politieke ideologie verspreiden. Dat is voornamelijk rechts en extreem rechts. Dus om hun geldschieters niet tegen te spreken, worden artikelen en feiten, dat de ideologie van die heren en dames becritiseren vervormd en zo worden opnieuw links en migranten als oorzaak aangegeven, niet de ideologie met daaraan verbonden daad van de dader. En om klanten te werven gaat de media mee met de dominante tijdsgeest van nu. Onafhankleijke jounalistiek in het westen is een sprookje.

zei: Harry op 20/08/2011 om: 01:05u

Is Kees werkelijk zo suf dat hij denkt dat zo´n lang stuk zonder meer wordt geplaatst. Pffff...
Laat ze toch Kees. De beeldvorming over anarchisten verander je niet door zo´n briefje.
Het is weer totale anarchie bij De Vrije...
Zucht.

zei: nn op 24/08/2011 om: 19:38u

De eerste aanslag van de RAF was een brandaanslag op een warenhuis. Dat is ook niet bepaald gericht tegen de boven ons gestelden. Er hadden bezoekers gewond kunnen raken. De eerste actie van de Bewegung Zweite Juni in Berlijn was gericht tegen een Joods Gemeentehuis. Ook niet bepaald een daad waar we vandaag de dag nog achter kunnen staan.
De chauffeur en de lijfwachten van Schleyer. De agent die door Knut Folkerts werd doodgeschoten. Het zijn maar een paar voorbeelden van doden die absoluut geen zin hebben gehad.

De reacties van de rechtse bloggers en PVV in de tran van :"Daar hebben wij niets mee te maken" zijn natuurlijk veel te kort door de bocht. Je distancieren en uitleggen dat je door middel van democratische verkiezingen aan de macht wil komen is de enige manier op deze waanzin te reageren.
In dier voege lijken de PVV-ers en columnisten wel op de anarchisten van de jaren zeventig. de vergelijking mag dus wel gemaakt worden.
Wie trekt zich trouwens iets van zo'n rechtse krant als de NRC iets aan? Kees Stad natuurlijk

zei: keesjemaduraatje op 05/09/2011 om: 18:16u


Powered by Greymatter