Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/22/2011: "CONSERVATISME"

Burko (77k image)

Conservatisme gaat over behoudende opvattingen. Het kan zich op allerhande vlakken van het leven doen gelden, zo ook op het vlak van de staatskunde. De Engelse politicus Edmund Burke (1729-1797) wordt wel als de aartsvader ervan gezien. Wat verbindt hem met de PVV in hedendaags Nederland?

Klik op meer


In een vorig jaar uitgekomen boek getiteld ‘Le Futur en héritage’ bespreekt de Franse filosoof Patrick Thierry de denkbeelden van Edmund Burke. Je komt er onder meer in tegen hoe en waarom hij in zijn tijd de positie van de Amerikaanse kolonisten heeft verdedigd tegen de Engelse belangen in. Je vindt van hem geen woord over de oorspronkelijke bewoners in dat deel van de wereld.

Dat mag vreemd heten omdat in zijn denkbeelden het verschijnsel ‘geschiedenis’ een belangrijk element vormt. De behoudzucht die het conservatisme typeert, wil namelijk in de historische groei het goede bewaard zien. De oorspronkelijke bewoners, de indianen, behoorden kennelijk niet tot het goede. Die konden gewoon worden geëlimineerd. Statistisch een keurige blanke opvatting…

Burke verzet zich tegen de (beginselen van de) Franse revolutie. Wat hij vooral veroordeelt is de aantasting van de eigendom en van de rooms-katholieke religie. Die Revolutie maakt dat macht in de plaats komt voor eigendom en het atheïsme in de plaats van de religie. Dit moet bestreden worden want daarmee wordt de natuurlijke orde voor menselijk handelen verstoord, lezen we bij Thierry over Burke.

Het vervelende is dat men in staatkundige zin niets met het begrip ‘natuurlijke orde’ aan kan. Die ‘natuurlijke orde’ bestaat namelijk alleen als de door mensen gedachte en bedachte ‘orde’. En als het moet wordt die met repressie in stand gehouden. Kortom, die orde varieert per geventileerde politieke opvatting. Niets ‘van nature’ dus.

Bij Thierry wordt wel duidelijk wat Burke in zijn tijd heeft beziggehouden, maar niet komt uit de verf wat er in de politieke actualiteit van heden nog mee wordt gedaan. In zijn conclusie kom je alleen tegen dat zijn denkbeelden tijdens de ‘koude oorlog’ zijn gebruikt bij de politieke aanval door Amerikaanse conservatieven op het communisme. Zou het boek in Nederland zijn uitgekomen, dan zou in de conclusie ruimere aandacht aan de actualiteit besteed (kunnen) zijn. Want wat wil?

In Nederland bestaat sinds 2000 de ‘Edmund Burke Stichting’. Deze stichting is opgericht door een groep jonge conservatieven uit verzet tegen het heersende politieke en culturele klimaat. Aan de site van deze stichting ontleen ik, dat de groep in de geest van Burke van mening is dat in de afgelopen decennia veel kapot is gemaakt wat waard was behouden te blijven. Veel fundamentele ideeën uit de joods-christelijke en klassiek-humanistische tradities zijn ten onrechte terzijde geschoven, aldus deze groep.

Door de conservatieven van deze stichting wordt pleidooi gevoerd, zo is op hun site te lezen, voor een herstel van ‘waarden en fatsoen’, voor het belang van familie, gezin, voor een vrije markt en slanke overheid, die haar kerntaken nakomt. Dit pleidooi heeft een ongedacht goede ontvangst in de Nederlandse samenleving gevonden, aldus nog steeds de site van de stichting. Een verwijzing naar sociologisch onderzoek of opiniepeilingen om dit laatste te kunnen staven ontbreekt.

Er is wel een verbinding te leggen met de sterke opkomst van de Partij voor de vrijheid (PVV). Woordvoerders van die partij hoort men namelijk herhaaldelijk de bovengeciteerde bewoordingen repeteren. Hoe zit het dan met de relatie tussen wat de ‘Edmund Burke Stichting’ aan gedachtegoed uitdraagt en wat men bij de PVV beluistert. Daaraan is op niet mis te verstane wijze aandacht besteed door Maria Trepp.

Onder de kop: ‘De Leidse denktank van Geert Wilders. Of: De Edmund Burke Stichting en de Universiteit Leiden’, legt zij het verband tussen beide (zie de site: http://www.passagenproject.com/conservatisme.html ). Zij beschrijft wie deel uitmaken van die ‘denktank’ en wat hen bezighoudt. Zij verwoordt haar verzet tegen wat zij noemt de ‘bedenkelijke manier om complexe kwesties te reduceren tot rechtspopulisme’.

In een ander stuk besteedt zij aandacht aan het feit dat Wilders’ vrienden van de Leidse Edmund Burke Stichting, hem via Bart Jan Spruyt in het zadel hebben geholpen. Daarbij wijst zij er ook op dat de ‘heren van de Burke Stichting’ zich graag beroepen op de Duitse Conservatieve revolutie en op hun voorman de grote Duitse jurist, nazi en antisemiet Carl Schmitt (zie de site: http://www.vkblog.nl/bericht/311013/Wilders,_de_Edmund_Burke_Stichting_en_de_conservatieve_revolutie ). Deze verwijzing is niet onschuldig.

Als eind juni, begin juli 1934 Hitler een aantal mensen, ook die uit eigen nazistische kring zoals de leider van de SA, E. Röhm en bijna alle officieren daarvan, laat executeren (de ‘Nacht van de lange messen’), dan veroorzaakt dit heftige reacties in binnen- en buitenland.

Hitler is begonnen als ‘kleine korporaal’, maar die executies doen de ogen openen van velen. Evenwel niet die van de grote jurist Carl Schmitt, zo mag blijken uit een artikel in een Duits juristenblad, dat de titel draagt ‘De Führer beschermt het recht’. Hij betoogt daarin dat deze uitvoering door de Führer een authentieke juridische handeling betreft. Hij is immers niet onderworpen aan het recht, hij is zelf in zijn hoedanigheid van Führer het hoogste recht geworden (geciteerd bij H. E. Enzensberger, Hammerstein oder der Eigensinn, 2008).

Onlangs verkondigde de ‘Grote Leider’ van de PVV, onweersproken door de interviewer, op de televisie dat we af moeten van voor het leven benoemde rechters. Ze zouden slechts voor vijf of zes jaar moeten worden benoemd. Zij die zwaar straffen komen dan voor herbenoeming in aanmerking en zij die taakstraffen geven gaan maar werken bij het Riagg.

Natuurlijk kan je hier lacherig om doen, maar er zijn altijd anderen die klaar staan met ‘wetenschappelijk gezag’ legitimatie aan dergelijke oprispingen te geven, zo blijkt uit het veel heftiger voorbeeld van Carl Schmitt. Overigens kan de ‘Grote Leider’ van de PVV putten uit een fond van ‘wetenschappelijk gezag’, te weten de Edmund Burke Stichting.

In het stuk waarnaar ik hierboven verwees, wordt Bart Jan Spruyt geciteerd als het om de positionering van de Burke Stichting gaat. Daar zegt hij: ‘Er dient dreiging van ons uit te gaan. We moeten als een mysterie en imminent gevaar boven de politieke markt hangen. Dat kunnen we doen door van tijd tot tijd afgewogen betuigingen van inhoudelijke steun te geven aan politici die zich opstellen als oppositionele provocateurs en een onderdeel kunnen blijken te zijn van de trigger naar de verhoopte paradigmawisseling’. Dit klinkt al minder onschuldig!

Wilders dus als politieke pion in het spel dat de Edmund Burke Stichting speelt. Met in deze stichting als hofleveranciers van ideeën onder meer de drie Leidse hoogleraren Paul Cliteur (Encyclopedie van de rechtswetenschap), Afshin Ellian (Sociale cohesie) en Andreas Kinneging (rechtsfilosofie). Wie meer over het conservatisme dat deze groep aanhangt wil weten, kan het door de Burke Stichting ter lezing aangeraden essay van Kinneging raadplegen (zie de site: http://www.burkestichting.nl/picture_library/pdf/conservatismemoderniteit.pdf ).

Wie die tekst doorneemt zal de opvatting tegen komen dat de mens geacht wordt van nature tot het kwade te neigen en dat er externe prikkels nodig zijn om dit kwaad in te tomen. De prikkels komen onder meer van een juridisch instrumentarium: afschrikking en omkoping. Dit systeem vereist surveillance en controle. De Burke aanhangers beseffen dat dit onmiskenbaar gevaarlijk is, omdat zo’n systeem de vrijheid makkelijk kan vermorzelen.

Hoewel dit niet kan worden gebagatelliseerd, lezen we bij Kinneging, ziet deze een veel groter gevaar gelegen in de oppositie tegen dit soort repressieve instituties. Dat gevaar ontwikkelt zich, meent hij, vanuit een misplaatst optimisme over de menselijke natuur en een daaraan ontsproten ondeugdelijke vrijheidsconceptie, zoals aan te treffen in het Verlichtingsdenken. Met als klap op de vuurpijl de erkenning door Kinneging: ‘De christelijke traditie is doordesemd van deze inzichten’. Als het moet, weet het christendom de islam te overtreffen?

Veel conservatief gedachtegoed gaat dan ook schuil onder een bepaalde receptie van het christendom. Vandaar dus de mogelijkheid van de opname in het soldatenkoppel en op de rand van een muntstuk: ‘God zij met ons’! Met dank aan Edmund Burke.

THIERRY, Patrick, Burke. Le futur en héritage, Michalon Éditions, Paris, 2010, 125 blz., prijs 10 euro.

5 Reacties


Dit artikel zou veel meer verspreid moeten worden, om het gesignaleerde werkelijke gevaar, nl. de achter Wilders opererende machten, bekend te maken.

zei: Jan Bontje op 23/02/2011 om: 10:32u

In mijn teksten schrijf ik ook veel over het feit dat Burke voor een aantal dingen stond waar de huidige conservatieven niets van willen weten, zoals veranderingen in kleine stapjes.

De Burke-Stichting ligt alleen gedeeltelijk op de koers van Burke zelf....

zei: Maria Trepp op 23/02/2011 om: 14:59u

Hier een hedendaags staaltje van het naar de hand zetten door een machthebber van het recht. Daarvoor staan altijd wel elementen uit het juristendom klaar om zich laten inhuren:
‘ROME - Juridische experts van de centrumrechtse coalitie in Italië hebben twee nieuwe wetsvoorstellen voorbereid die premier Silvio Berlusconi van zijn problemen met justitie af moeten helpen.
Verjaringstermijnen worden verkort en het gebruik van telefoontaps in strafzaken wordt aan banden gelegd.

Dit hebben Italiaanse media donderdag gemeld. De centrumrechtse meerderheid is er al in geslaagd de verkorting van de verjaringstermijnen op de agenda van de Kamer van Afgevaardigden te krijgen; het beperkte gebruik van afgeluisterde telefoongesprekken moet binnenkort volgen, aldus persbureau ANSA.

Verjaringswet
Volgens de krant la Repubblica zou de nieuwe verjaringswet, indien aangenomen en getekend door president Giorgio Napolitano, het zekere einde betekenen van het omkopingsproces-Mills en een fraudeproces rond Berlusconi's mediabedrijf Mediaset.’ (De Volkskrant, 24 februari 2011, internetversie)

zei: Thom op 24/02/2011 om: 16:04u

Dat rijtje van Ellian, Kinneging en Cliteur kende ik wel. Alleen, is die Cliteur geen schaap in wolfskleren. Hij is immers ook een atheïstische vrijdenker. Niet bepaald conservatief zou ik denken.

zei: John op 13/03/2011 om: 17:24u

@ "hij is ook een atheïstische vrijdenker" helaas zijn dat tegenwoordig de ergste reactionairen. Die bange witte mannen die het meningencircus domineren, en daarbij natuurlijk altijd met de meest hoogmoedige intenties het plebs lopen te schoppen. Ze claimen allemaal progressief te zijn.

zei: keest op 15/03/2011 om: 10:13u


Powered by Greymatter