Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/05/2010: "14 nov: solidariteitsdemo nieuw detentiecentrum Rotterdam"

soli_demo (163k image)
oproep

Afgelopen zomer werd het nieuwe detentie- en uitzetcentrum op Rotterdam Airport (Zestienhoven) in gebruik genomen. Daarmee werd een nieuwe schandvlek van het Nederlandse migratiebeleid aan de kaart toegevoegd.
Klik op meer

Er bereiken ons nu al ernstig verontrustende verhalen over de omstandigheden in het centrum. Mensen hebben enorme last van kerosinestank, vliegtuiglawaai, sirenes, bouwwerkzaamheden enzovoort. Gedetineerden krijgen een rfid smart card met hun foto en vreemdelingenregistratienummer. Die kaart heb je nodig om van alles te doen, waaronder telefoneren. Zo wordt alles geregistreerd en kan gebruikt worden om mensen nóg meer te intimideren om uitzetting voor elkaar te krijgen.
We horen over zelfmoordpogingen, over mensen met hartklachten die desondanks gedeporteerd dreigen te worden. Daarnaast de verhalen die we uit andere gevangenissen kennen: volstrekt ontoereikende medische zorg, vervelende bewakers, intimidatie en veelvuldig gebruik van mensonterende isoleercellen.

isoleercellen (26k image)

Op de site vind je al de eerste informatie, en wel hier:
situatie nieuw detentiecentrum Rotterdam

DCRotterdam_entree350 (33k image)

Genoeg redenen dus om een stevig protest te laten horen. Maar het gaat ons niet alleen om de omstandigheden in het nieuwe detentiecentrum. Bovenal verzetten wij ons tegen het schandelijke migratiebeleid, dat met deze nieuwe regering alleen maar nieuwe dieptepunten tegemoet zal gaan. Binnen het kapitalistische systeem van hebzucht en winststreven is geen aandacht en geen plek voor de slachtoffers van opsluiting en deportatie. Een systeem dat door middel van onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld een ongekende 'welvaart' in het Westen gecreëerd heeft. Dit resulteert elders in honger, armoede, oorlog en vervolging, waarvoor mensen op de vlucht slaan. Het is stuitend dat zij vervolgens hier in gevangenissen of de illegaliteit belanden.

Wij staan voor een solidaire wereld zonder grenzen, waarin geen plaats is voor onderdrukkende instituties als staten, politie en gevangenissen.

Op zondag 14 november willen we de vastzittende migranten een hart onder de riem steken én een duidelijk geluid tegen het beleid van 'uitsluiten, opsluiten en uitzetten' laten horen. Neem materiaal mee om lawaai te maken en kom om 14.00 uur naar het nabij gelegen Randstadrailstation Melanchtonweg. Vandaar lopen we gezamenlijk naar het detentiecentrum.

We melden de demonstratie niet officieel aan, houd daar rekening mee!

* zegt het voort * zegt het voort * zegt het voort *

Komende maand organiseert Werkgroep Stop Deportaties een reeks informatie avonden om mensen te vertellen over de omstandigheden in het nieuwe detentiecentrum Rotterdam en de ideeën voor een nieuwe campagne: tegen de nieuwbouwplannen voor een grensgevangenis (Justitieel complex) op Schiphol.
Zie alvast hier de reeds bekende data en plaatsen:

aankondiging acties infoavonden

Wil je ook een informatie avond bij jou in de woonplaats regelen?
Mail: stopdeportaties@dc-16.nl

www.dc-16.nlENGELSE VERTALING / ENGLISH TRANSLATION

Sunday, November 14th: solidarity demo at the recently opened detention centre Rotterdam Airport

Gathering: 14.00 hr Randstadrail station Melanchtonweg, also tram stop of line 25.


Last summer, the new detention and deportation centre at Rotterdam Airport (Zestienhoven) has been taken into use, adding a new blot of Dutch migration policy to the map.

We already hear worrying stories concerning the situation in the centre. People are very much bothered by stench of kerosene, airplane noise, sirens, building activities etc. Detainees receive a rfid smart card containing photo and their alien registration number, necessary for all sorts of things, amongst others making telephone calls. This way, everything will be registered and can be used to intimidate them even more, in order to deport them.

We hear of suicide attempts, of people with cardiac problems who are threatened to be deported nevertheless. Furthermore, the stories we know from other prisons: utterly insufficient medical aid, bullying jailers, intimidation and plenty use of degrading isolation cells.

On the site, you find the first information, here:
situatie nieuw detentiecentrum Rotterdam

DCRotterdam_muur (46k image)

So, more than enough reason for letting hear a solid protest. But, this is not just about the situation in the new detention centre. Moreover, we set our face against the scandalous immigration policy, that, with this new government, will encounter only new all time lowest. Within the capitalist system of greed and profit making, there is no attention and no place for the victims of detention and deportation. A system that, by repressing and exploit ting the rest of the world, created an unknown ‘prosperity’ in the West. Elsewhere, this results in hunger, poverty, war and pursuit, because of which people flee. It is disgusting, that they find themselves here in prisons or in illegality.

We stand for a solidary world without borders, in which is no place for repressive institutions like states, police and prisons.

On Sunday, November 14th, we want to support the detained migrants ánd make noise against the policy of ‘exclude, detain and deport’. Bring material to make noise and come to the nearby Randstadrailstation Melanchtonweg . From there, we walk together to the detention centre.

We don’t announce this demonstration officially, so bear that in mind!

* spread the word * spread the word * spread the word *

Next month, Werkgroep Stop Deportaties organises a series of information evenings, in order to inform people about the situation in the new detention centre Rotterdam, and about ideas for a new campaign: against the construction of a new border prison (Judicial Complex) at Schiphol.
Already known dates and locations:
aankondiging acties infoavonden

* Would you like having arranged an information evening in your town?
Mail: stopdeportaties@dc-16.nl

Website: www.dc-16.nl


Powered by Greymatter