Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/25/2010: "ONZEKERHEID"

Offensief (72k image)


Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Die zorg strekt zich ook uit over de rechtspositie van hen die arbeid verrichten, als mede omtrent de medezeggenschap op dit terrein. De bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van welvaart zijn eveneens voorwerp van zorg van de overheid, aldus de Grondwet (zie artikel 19 en 20). Wel, het zal de regering werkelijk een zorg zijn. Het is dus ‘precariteit’ dat in het vaandel wappert, naast de Nederlandse leeuw. Précarité? Of te wel: onbestendigheid, onzekerheid, kwetsbaarheid!

Klik op meer.


Het wordt niet voor het eerst opgemerkt: de afbraak van de sociale, democratische rechtsstaat is in volle gang. De positie van heel veel mensen wordt daardoor steeds onzekerder. Die onzekerheid maakt mensen kwetsbaar en afhankelijk. Het vergroot hun ‘volgzaamheid’, een houding die machthebbers graag zien. Het is op deze site al vele malen aan de orde geweest en aanschouwelijk gemaakt met voorbeelden uit Nederland. Maar het werkt ook elders zo in deze wereld, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.

Het driemaandelijkse Franse tijdschrift ‘Offensive’ van de OLS (Offensive Libertaire Sociale) besteedt er een groot deel van haar nummer 27 (september 2010) aan. Onderwerpen te over: versoepeling van het ontslagrecht, meer en meer invoering van stukloon en tijdelijke aanstellingen, ‘versobering’ van sociale rechten, invoering en of verhoging van ‘eigen bijdragen’, verhoging pensioengerechtigde leeftijd / vermindering van arbeidsplaatsen dit alles in combinatie met werkloosheid… Er bestaan veel Franse sites voor deze problematiek. Ik noem er slechts één, het ‘Réseau Agir contre le chômage et la précarité’ (zie de site: http://www.ac.eu.org/ ).

Naast het 22 pagina’s tellende dossier getiteld ‘Waarom onzekerheid?’ treft men in ‘Offensive’ nog een groot aantal andere onderwerpen aan. Zo is er aandacht voor de markante figuur van de anarchist Rudolf Rocker (1873-1958). Met name komt de thematiek van zijn boek ‘Nationalisme en cultuur’ aan de orde. Ook is opgenomen een uitgebreid interview met de historicus Michel Dreyfus, de auteur van het boek ‘L’antisémitisme à gauche’ (uitgegeven door La Découverte, Paris, 2009).

Dreyfus spreekt over antisemitisme ‘voorkomend bij links’, niet dus over ‘van links’. Politiek links heeft nooit een eigen, specifieke antisemitische opvatting ontwikkeld. Niet valt echter te ontkennen dat ‘politiek links’ in de loop van de geschiedenis, vanaf begin 19de eeuw, in het kielzog van sommige, overigens niet raciale, antisemitische opvattingen heeft gezeten. Michiel Dreyfus beschrijft dit: wie, hoe en wanneer. In het interview wordt hij hier over door ‘Offensive’ aan de tand gevoeld.

OFFENSIVE, nr. 27, september 2010, 51 blz., 4 euro.


Powered by Greymatter