Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/09/2010: "AIVD criminaliseert opnieuw actiegroep: steunbetuiging"

Op maandag 8 februari bracht de AIVD een rapport uit over de Anti Fascistische Actie (AFA). Dit rapport begeleidde een brief verstuurd aan gemeenten waar extreem rechtse partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
600px-AFA_svg (15k image)
In brief en rapport wordt gesuggereerd dat AFA gewelddadig en extremistisch zou zijn, en wordt gewaarschuwd voor acties van AFA in aanloop naar en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Klik op meer voor de reactie van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) en Werkgroep Stop Deportaties (WSD), alsmede van de AFA zelf.

Deze criminalisering komt WSD en AAGU bekend voor (zie het rapport 'Het vuur van het verzet' van de AIVD, oktober 2009), en past in het rijtje van de nieuwe tactieken van de AIVD: lukt het niet om inlichtingen te verzamelen, dan worden suggestieve berichten met veel poeha naar buiten
gebracht.

Deze berichten zijn ongefundeerd en bedoeld om groepen in diskrediet te brengen, zodat steun en solidariteit verloren zullen gaan. Een zeer doorzichtige intimidatie-, en verdeel- en heerstactiek.

Dierenrechten'extremisten', asiel'extremisten', anti-fascistische 'extremisten'... Als we de AIVD mogen geloven allemaal één gevaarlijke bende. Deze bespottelijke beschuldigingen kan de AIVD onbelemmerd uiten omdat zij niets hoeft te bewijzen: niet waar ze de informatie vandaan heeft, en ook niet hoe ze deze heeft verkregen.

Op die manier wordt tenslotte de geweldloze activist, die zich 'schuldig' maakt aan niet meer dan daden van burgerlijke ongehoorzaamheid om zodoende ernstige misstanden aan de kaak te stellen, volksvijand nummer één.

WSD en AAGU steunen AFA en roepen op tot deelname aan tal van acties tegen de toenemende repressie in Nederland (en elders). De afgelopen decennia hebben we het beleid van de grote (regerings)partijen onder invloed van de druk van (extreem-)rechts zien veranderen. Het gaat er dus niet alleen om of extreem-rechtse partijen zelf in raad of regering komen, het gaat er ook om hoe ten gevolge van de niet aflatende hetze van iemand als Wilders andere partijen deze standpunten overnemen om stemmen te behouden.

Werd het gedachtegoed van Janmaat in de jaren tachtig nog verwerpelijk gevonden, het is thans gemeengoed. Een recent voorbeeld van deze ontwikkeling is de stelling van Wilders dat hij een minderheidskabinet van CDA en VVD zal gedogen (9 februari jl.), "om een rechtse agenda mogelijk te maken". Hij verwijst hierbij naar Denemarken, waar "een streng immigratiebeleid kan worden uitgevoerd".

Nu is het tijd om elkaar actief te ondersteunen tegen de voortdurende verrechtsing en stemmingmakerij. De tendens is om ons allen in de criminele hoek te drukken, opdat de politiek zich van geen kritiek iets hoeft aan te trekken en uiteindelijk verregaande maatregelen kunnen worden getroffen.

Haatzaaierij, ID controles, vervolging; het zijn zaken waar we allemaal mee geconfronteerd kunnen worden. Wie denkt dat deze beperkt zullen blijven tot een groep 'illegalen' die al langer het mikpunt is van criminalisering, komt bedrogen uit. De strijd van AFA is ook de strijd van WSD en AAGU, en vice versa. Het is een strijd voor vrijheid en gelijkheid, tegen repressie en staatsterreur. Het gaat ons allemaal aan.


Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU), info@aagu.nl, http://www.aagu.nl

Werkgroep Stop Deportaties (WSD), stopdeportaties@dc-16.nl, http://www.dc-16.nl

Ook de AFA zelf neemt stelling tegen de aantijgingen van de AIVD. Hieronder staat hun reactie:


Open brief aan de AIVD

Afgelopen week publiceerde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een open brief aan alle burgermeesters van Nederland over de ‘ontwikkelingen met betrekking tot de werkwijze van de Anti Fascistische Actie (AFA)’. Niet alleen staat deze brief bol van de feitelijke onjuistheden omtrent de werkwijze van deze anti-fascistische en anti-racistische actiegroep, maar is een regelrechte inbreuk op ons recht van vrije meningsuiting en vereniging.

AFA is een in 1992 opgericht samenwerkingsorgaan van verschillende lokaal opererende actiegroepen, die zich het bestrijden van racisme en extreem-rechts in zeer uiteenlopende vormen ten doel stelt. Grofweg hanteert AFA hiertoe drie uiteenlopende methoden: aan de ene kant richt de actiegroep zich op het doen van onderzoek naar extreem-rechtse organisaties, hun handelswijzen en ideologie. Deze expertise op het gebied van extreem-rechts wordt daarnaast toegepast in de voorlichting van lokale overheden, particulieren en ondernemers die (doorgaans buiten hun eigen intentie en weten om) op enigerlei wijze zijn betrokken in de facilitering van extreem-rechtse (partij)bijeenkomsten en demonstraties. Tot slot spant AFA zich ook op praktisch niveau in, door middels de organisatie van (tegen)demonstraties en campagnes het publiek over extreem-rechtse organisaties voor te lichten, en hiertegen te mobiliseren.

De afgelopen jaren is het zwaartepunt binnen de werkwijze van AFA met name op onderzoek naar, voorlichting over en mobilisatie tegen extreem-rechts komen te liggen. Het is in onze ogen dan ook niet geheel verbazingwekkend dat de AIVD in haar schrijven vaststelt dat AFA de laatste decennia uit is gegroeid tot ‘een meer politieke lobbygroep.’ Hoewel AFA zich nadrukkelijk als actiegroep wenst te profileren, is met name op het gebied van voorlichting en mobilisering een taak voor deze groep weggelegd.

Zéér beklagenswaardig is echter de wijze waarop AFA in de brief van de AIVD willens en wetens als geweldsbeluste, extremistische organisatie wordt weggezet. AFA stelt zich ten doel op geweldloze (doch weerbare) wijze, racistische en fascistische organisaties en ideeën zo veel als mogelijk te bestrijden. Wij vinden het onbegrijpelijk, dat iemand dit streven doelbewust als ‘extreem’ of gewelddadig zou willen afschilderen.

In haar brief aan de Nederlandse burgermeesters gaat de AIVD onder andere in op een actiecampagne tegen Wilders waaraan AFA (naast andere actiegroepen) deelneemt. De activiteiten die het afgelopen jaar door deze actiecampagne zijn ontplooid, bestonden zonder uitzondering uit het organiseren van debatten, het publiceren van achtergrondinformatie en het houden van volstrekt geweldloze demonstraties, waaronder een zeer succesvolle fakkeltocht in november vorig jaar in Arnhem. De AIVD stelt in haar schrijven weliswaar niet expliciet dat het een gewelddadige campagne betreft, maar die suggestie wordt duidelijk en doelbewust gewekt. De wijze waarop de AIVD deze volstrekt legale en geweldsloze campagne probeert te criminaliseren, is ronduit schandalig.

Enkel en alleen het feit dat onze expertise op het gebied van onderzoek naar, en voorlichting over, extreem-rechts die van de AIVD met kop en schouders overstijgt, is -hooguit voor laatstgenoemde zelf- inderdaad een reden ons als bedreiging te beschouwen. Wij zien echter niet in, op welke wijze onze inspanningen ter bestrijding van extreem-rechts enige bedreiging voor de samenleving zouden kunnen vormen.
Het moge echter duidelijk zijn, dat de AIVD met de publicatie van deze en een aantal voorgaande ‘rapporten’ doelbewust probeert de linkse, anti-racistische beweging in diskrediet te brengen. Aangezien wij constateren, dat het maatschappelijk draagvlak voor de door ons ontplooide activiteiten onverminderd toeneemt, zullen we de brief van de AIVD dan ook vooral als aanmoediging zien, om met eenzelfde energie en enthousiasme deze activiteiten voort te zetten. De AIVD lijkt met haar schrijven tevens tot uitdrukking te brengen, dat zij onze activiteiten als een sterke belemmering voor de verdere groei van (het draagvlak voor) extreemrechtse organisaties ziet. Wij nemen hier dan ook verheugd kennis van.

Zoals bekend hebben diverse extreem-rechtse partijen en personen zich in tal van gemeenten voor de gemeenteraad verkiesbaar gesteld, variërend van de neo-nazistische NVU in het oosten en zuiden van het land, als ook de CD en oud CD-leden in o.a. Arnhem en Utrecht. De extreem-rechtse PVV stelt zich in een tweetal steden (Almere en Den Haag) verkiesbaar. Ook AFA zal, zoals altijd, waar mogelijk burgers en lokale autoriteiten middels voorlichtingscampagnes en demonstraties vroegtijdig op de hoogte brengen van de te verwachten ontwikkelingen.

http://www.afanederland.org/

1 Reactie


AFA en alle andere verzetsgroepen tegen de dominantie van rechtse en fascistische patijen, hun organisaties en hun invloeden, verdienen onze steun

zei: Harry op 11/02/2010 om: 02:36u


Powered by Greymatter