Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/20/2009: "DOODLOPENDE WEG"

Gesluierd (54k image)

Dat de islam als religie in de discussie staat is niet zo gek. In naam van die religie worden in sommige delen van de wereld de wreedste handelingen uitgevoerd: stenigen van overspelige vrouwen, het met bijtend zuur verminken van gezichten van meisjes die naar school gaan, geseling...

Klik op meer.

De islam is een gevoelig onderwerp, zeker als je spreekt over ‘de islam’, terwijl er door velen wordt uitgegaan van een ‘islam multiple’. Bovendien kan het uitmaken vanuit welke land je aan het onderwerp aandacht besteedt. Vergelijk daarvoor bijvoorbeeld de bespreking van het zelfde boek als hier ter behandeling staat, van Pierre Sommermeyer in het Franse, alleen digitaal uitgegeven tijdschrift Divergences.

Dat het een gevoelig onderwerp is, bleek ook uit sommige reacties op het item ‘Islamitische patstelling’ van enkele weken geleden op deze site. Daar besteedde ik aandacht aan twee in ‘Le Monde libertaire’ gepubliceerde artikelen naar aanleiding van het boek ‘L’Impasse islamique’, van Hamid Zanaz. Op dat moment had ik het boek zelf nog niet gelezen. Nu dat wel het geval is, zal ik eerst dat boek bespreken. Daarna kom ik terug op enkele reacties op het hierboven bedoelde item.

Het genoemde boek bestrijdt de islam als een religie die zich tegen het leven verheft. Die religie stelt volgens de auteur de hemel als meer belovend voor dan het leven zelf. We kennen dat verhaal: ook het christendom belooft dat het in de hemel beter toeven is dan op aarde (als je het gelooft). Daarmee zijn het religies voor rijke elites. Die laatsten prefereren het immers om maar eerst van de aardse geneugten te genieten...

De auteur van het genoemde boek, Hamid Zanaz, weet zich wereldburger. Hij is geboren als arabier in Algerije. Hij doceert een aantal jaren filosofie in het Arabisch aan de faculteit van Alger. Daarna is hij gaan werken als onafhankelijk journalist; sinds 1993 leeft hij in Frankrijk.

Zodra men de islam kritiseert, merkt hij op, regent het beschuldigingen: islamfobie, racisme! Libertairen, die het ‘ni dieu ni maître’ in het vaandel hebben, laten zich daardoor niet van de wijs brengen. Voor hen beledigen alle religies, geen enkele uitgezonderd, de intelligentie.

Het kritiseren van de islam vandaag de dag in Frankrijk, acht Zanaz als behorend tot de plicht van alle vrije geesten. Je moet een kameel een kameel noemen, vindt hij. Zo moet je hen die aanhangers zijn van amputatie, van besnijdenis, van geseling, van het beschouwen van vrouwen als tweederangs wezens etc, obscurantistische, religieuze fascisten noemen.

Een overstelpende hoeveelheid literatuur en verwijzingen naar religieuze, islamitische gezagsdragers voert hij aan om zijn vernietigende zienswijze op de islamitische religie te onderbouwen. Zijn kritiek wordt in Frankrijk kennelijk als zo ‘scherp’ ervaren, dat de uitgever van het boek zich van de steun heeft weten te verzekeren van een twintigtal andere uitgevers uit het linkse spectrum. In een opgenomen en door hen ondertekende brief verklaren zij zich politiek medeverantwoordelijk te achten voor de publicatie van ‘L’Impasse islamique’.

Het is natuurlijk mogelijk dit alles te bagatelliseren omdat het in het Westen allemaal anders ligt. Zo schrijft Annet Bleich (9 november 2009; opiniepagina De Volkskrant) in het geval van de islam: “Op mondiale schaal betreft het een kleine, zij het niet verwaarloosbare stroming, die we zich zien manifesteren in Afghanistan, Pakistan en incidenteel tijdens de Deense cartoonrellen, ook elders”. Maar dat is toch als ‘micro’ voostellen wat zich als ‘macro’ manifesteert?

In Afghanistan wordt een oorlog gevoerd die de Westerse landen miljarden kost. Met dat geld en de militaire inzet had toch allang die ‘kleine stroming’ weggevaagd kunnen zijn? Of zit het venijn van Bleich’s opinie in het ‘niet verwaarloosbaar’? De omvang daarvan is kennelijk zo groot dat ze een militaire wereldmacht weet te weerstaan...

De islam in Indonesië (niet genoemd door Bleich) heerst in dat land over 200 miljoen mensen. In een deel van dat land mogen inmiddels vrouwen geen spijkerbroek meer dragen, op straffe van geseling (stokslagen maar, zal het vergoelijkend heten?). We spreken anno 2009 ! Niets ‘verwaarloosbaar’ dus. Zeker, dit mag er niet toe leiden te spreken over ‘de’ moslims. Mensen hebben de potentie om goed te willen. Dat is precies de hoop waarop anarchisten bouwen, het optimisme waarvan zij getuigen, als zij het over een libertaire maatschappij hebben, die bevrijd zal zijn van onderdrukking van welke soort ook. Een maatschappij die stoelt op zelfbestuur en waarin het geloof in hogere machten is afgelegd.

Dat is precies ook de basis waarop Hamid Zanaz zijn boek over de islamitische impasse heeft geschreven. Hij richt zich in zijn kritiek niet op de gewone moslims, mensen zoals iedereen. Hij werpt zich op de analyse van de ideologie van de islamitische religie. Een ideologie zoals die wordt uitgedragen door leiders en woordvoerder van die ideologie. In die zin verschilt de tekst ook van die van Bruno Alexandre, ‘Chroniques d’un incroyant’ (Kronieken van een ongelovige), die zich concentreert op wat geschreven is in de Koran en twee andere belangrijke islamitische bronnen, de Sira en de Hadiths.

Na het voorwoord van de Franse libertaire filosoof Michel Onfray, behandelt Zanaz puntsgewijs de te bestrijden opvattingen in de islamitische religie verkondigd, zoals daar zijn: de islamitische staats en antidemocratenopvatting, de houding ten opzichte van ongelovigen, anders-gelovigen en vrouwen. Ook gaat hij in op de wellicht aanwezige mogelijkheid dat de islam zich aan de ‘moderniteit’ weet aan te passen.

De term ‘moderniteit’ verwijst bij hem naar het vooropstellen van de rede en het idee dat mensen de spelregels van het samenleven vaststellen (en deze dus ook kunnen veranderen en aanpassen). Het gaat ook om het afwijzen van een dogmatisch autoriteitsgeloof. Elk hoofdstuk opent Zanaz dan met een citaat van een auteur die in het perspectief van de ‘moderniteit’ zijn sporen heeft verdiend.

De waarden die zich in de loop van de afgelopen eeuwen in het kader van de ‘moderniteit’ hebben ontwikkeld, zijn: de gewetensvrijheid, het recht om te filosoferen, de tolerantie, de autonomie van het individu, de vrijheid om van jezelf te genieten, de gelijkheid van man en vrouw, het weigeren het heilige boven het wereldse te stellen. Alle religies, de islam voorop, staan intrinsiek vijandig tegenover dit soort waarden, stelt Zanaz. De islamitische theologie staat dan ook slecht gezind ten opzichte van de ontwikkeling van de rede, de individuele verantwoordelijkheid en de vrije ontwikkeling van de kritische geest, de drie pijlers van de moderniteit.

Alle facetten van zijn betoog tegen de islamitische religie zijn op deze grondslag gebouwd. Die religie kent één heilige opdracht: de aarde zuiveren van alles dat tegengesteld is aan de waarheden van de Koran. Overdreven, deze zienswijze? Toen het Islamitisch Front (FIS) in 1990 in een Algerijnse gemeente aan de macht kwam, was het eerste wat ze deed: het verbranden van alle romans van de gemeentelijke bibliotheek aldaar, verhaalt Zanaz. Het gaat hier echter om ‘integristen’, heet het dan.

De term ‘integrist’ wordt gebruikt voor ‘extreem islamisten’ (als dat al niet dubbelop is). Het integrisme, in dit geval ook wel ‘islamisme’ (want oorspronkelijk betreft het een verwijzing naar reactionair rooms-katholicisme), staat voor de idee dat de islam niet alleen een religie maar ook een politieke systeem is. Zanaz wil niets weten van een ‘extreme’ variant van de islam, want in zijn lezing is het integrisme slechts een logisch gevolg van wat de islam voorschrijft. Zo acht hij het bijna ridicuul om te proberen binnen de islam te zoeken naar een eventuele mogelijkheid om de ‘religie’ van de ‘staat’ (laïciteit) te scheiden. Hij noemt het een doodlopende weg.

Laïciteit, de scheiding van kerk en staat, is de fundamentele waarde van alle democratie. De teksten uit de Koran of de Hadith, worden automatisch ‘wetten’: de religie pretendeert altijd de absolute waarheid te vertegenwoordigen. Het beweegt tot een ondemocratische instelling. Nu is dat natuurlijk iets dat aan alle religies kleeft. En waar de religie wint, daar moet de rede wijken. ‘Democratie’ is een verwijzing naar ‘de macht van het volk’ (los van de vraag of in een reële democratie het volk de macht heeft). In de islam behoort de macht juist niet aan het volk, maar aan God.

De secularisatie die zich in het Westen heeft voltrokken, heeft gemaakt dat de mens is ontsnapt uit de ‘christelijke kooi’, zoals Zanaz het noemt. Zullen de moslims op hun beurt op een dag weten te ontsnappen uit de ‘islamitische kooi’, zo vraag hij zich af?

Zal men binnen de islamitische religie in staat zijn af te werpen het theocratische idee: ‘niets tegen de religie, niets buiten de religie, alles binnen de religie’? Hier parafraseert Zanaz de trieste slogan van Mussolini: ‘Alles binnen de staat, niets tegen de staat, niets buiten de staat’. In de islam is de wereldse Leider vervangen door de geestelijke Leider, het staatssysteem blijft even totalitair als dat van Mussolini. Iran levert het voorbeeld.

Een doodlopende weg dus, te denken dat deze configuratie is te moderniseren. Wie mogelijkheden ziet, zal volgens Zanaz kritiek op de religie zelf moeten leveren. De ‘reformisten’ gaan evenwel niet verder dan sommige interpretaties van de religie als onjuist te veronderstellen. Wat valt er echter aan een op zichzelf duidelijk vers uit de Koran te herinterpreteren: ‘Mannen zijn superieur aan vrouwen (..). Deugdzame vrouwen gedragen zich gehoorzaam en onderworpen’. Hoe je dit vers ook wendt of keert, er blijft staan wat er staat: de vrouw is van de tweede soort. Het vers wordt ervaren als een ‘wet’. Beoordeeld vanuit de ‘moderniteit’ moet het van tafel, want het is rechtstreeks in strijd met de gelijkheid van man en vrouw.

Vanaf dat moment is te praten over een hervorming van de islam, over burgerschap van moslims in het Westen. Maar wie durft heden nog in het Westen tegen moslims te zeggen dat religie slechts een geestelijke dimensie heeft en dat die niet de privé-sfeer moet verlaten? Het standpunt van Zanaz in het kader van de ‘islamitische impasse’ is hiermee duidelijk.

Ik ga nu in op enkele reacties met betrekking tot het corresponderende item van eind vorige maand onder de titel Islamitische patstelling.

Niemand ontkent dat rijke elites steeds van religie, welke ook, gebruik hebben gemaakt om hun posities ten opzichte van het ‘gewone’, al dan niet werkende, volk te handhaven. In Brabant heeft heel lang de leus geregeerd die de fabriekseigenaar en de pastoor verbond: ‘Hou jij ze dom, hou ik ze arm’.

Ook is het zo dat een bepaalde interpretatie van de aanvaarding van slechts enkele elementen in de bijbel hebben geleid, en nog steeds kunnen leiden, tot het ‘christenanarchisme’. De relatie tussen individu en god kan door het betreffende individu als direct, dat wil zeggen zonder kerkelijke, dus institutionele, tussenkomst worden ervaren. Belangrijk is hier de verwerping van de kerkelijke autoriteit. Vervolgens kan het betreffende individu de prediking uit de Bergrede tot leidraad nemen voor zijn of haar ‘staan in de wereld’. Een dergelijke religie-beleving is binnen de ‘moderniteit’ in te passen, dunkt mij.

Dan is er in verschillende reacties geschamperd over de verwijzing door mij (‘in commissie’) naar de Verlichting. Ik ontleende dat aan de door mij samengevatte artikelen in Le Monde libertaire. Het is daarom goed dat ik nu ook Zanaz boek heb gelezen. Hij blijkt nergens zelfstandig het begrip ‘Verlichting’ te gebruiken. Wel bezigt hij herhaaldelijk het begrip ‘moderniteit’, in de zin van reactie op en verwerping van ‘dogmatisch autoriteitsgeloof’. Het begrip Verlichting verschijnt slechts als Zanaz een enkele keer verwijst naar ‘Qu’est-ce que les Lumières? (1784) van de Duitse filosoof Kant, wat hij een explosieve tekst noemt. De verschillende hoofdstukken bij Zanaz openen vervolgens meer dan eens met een citaat van een Verlichtingsfilosoof.

Het voorwoord van de Franse libertaire filosoof Michel Onfray draagt de titel ‘Besoin de Lumières’. Hij gebruikt ‘Verlichting’ meer als een geuzentitel. De politieke correctheid heeft namelijk zo’n islamfobie geschapen dat die volgens hem nog slechts met de moed van sommige van de Verlichtingsfilosofen benaderd kan worden... Vandaar de door Onfray opgeroepen behoefte aan de Verlichting om uit de duisternis van het religieuze islamitische integrisme te komen.

Ik noem Onfray een libertaire filosoof. Wie kennis neemt van wat deze man inmiddels allemaal heeft geschreven en geïnitieerd (Université populaire te Caen bijvoorbeeld), moet zelf maar beoordelen of hij of zij hem tot de libertairen rekent. Ik persisteer. Zie een recent interview met hem in Siné Hebdo nr. 60, 28 oktober 2009.

ZANAZ, Hamid, L’Impasse islamique, La religion contre la vie, uitgegeven door: Les Éditions libertaire, Saint-Georges-d’Oléron, 2009, 167 blz., prijs € 13.

Beeldmateriaal Siné Hebdo nr. 51, 26 augustus 2009

19 Reacties


Summa summarum: "Het westen" is superieur. Als "we" ze niet laten werken voor een grijpstuiver, bombarderen en koloniseren, hun land en hun grondstoffen afpikken - wat "we" nog steeds volop doen, dan blijkt "onze' superioriteit wel uit "ons" fantastische gebrek aan onderdrukkende godsdienst.

Gelukkig hebben "we" waapnen hen te raken die maar niet modern willen wezen.

Anarchisme, mensen!

zei: Prul op 20/11/2009 om: 21:07u

Wat is dit nou voor een insinuerende opmerking?

"Maar wie durft heden nog in het Westen tegen moslims te zeggen dat religie slechts een geestelijke dimensie heeft en dat die niet de privé-sfeer moet verlaten?"

Durft....
Als het daarover gaat zeg ik dat tegen moslim vriend(inn)en, maar ze zijn het er meestal mee eens.

Ik weet nog niet precies wat ik van je bespreking van Zanaz vind. Interessant als iemand met moslim achtergrond zo tegen religie tekeer gaat. Maar doen alsof er geen/nauwelijks verschil is tussen fundamentalisten en 'gewone'moslims - die ik bijna dagelijks meemaak - maakt me wat achterdochtig.

En ook een organisatie als Doorbraak is kritisch op conservatief islamisme , zie
http://www.doorbraak.eu/content/view/73/5/

"De vrijheid van godsdienst moet beperkt worden door het recht om niet gediscrimineerd te worden. Doorbraak probeert de oerconservatieve religieuzen – ook de christenen onder hen - die zulke uitspraken doen ideologisch te bestrijden. Dat begint uiteraard met het grondig analyseren van hun denkbeelden."

zei: AKO op 20/11/2009 om: 22:58u

Beste AKO,

Wat ik bij DOORBRAAK ('Moslimfundamentalisme') lees betreffende de positiekeuze ten opzichte van de islam, in dat geval geconcentreerd op 'islamisme', straalt grote overeenkomst uit met Zanaz zijn zienswijze. Zoals het expliciet in mijn bespreking staat: hij heeft het niet over de gewone moslims, hij richt zich tegen religieuze, islamitische gezagsdragers en opinieleiders die een islamitische zienswijze de wereld in sturen die bijvoorbeeld vrouwen drijft tot hymenreconstructie, die een theocratische (wereld)staat beogen te vestigen, etc. Bovendien spaart hij andere religies, zoals het christendom, niet. Alle religies, geen enkele uitgezonderd, beledigen de intelligentie, zo citeerde ik hem.

zei: Thom op 21/11/2009 om: 10:47u

Open deuren blijven intrappen kan dat met betrekking tot het feit dat godsdienst een doodlopende weg is ?
Ik mis wel een aspect wat mij persoonlijk nog wel eens doet twijfelen
met name de Islam hier in Nederland met name als emancipatie beweging zoals ook het Katholicisme die rol heeft gehad in Nederland met name in de negentiende begin twintigste eeuw als ik meniet vergis. Elders in de wereld is op een aantal plaatsen wel degelijk een rol voor
Islamisten als anti imperialisten Al Quaida
voor op als kracht tegen
de invloed van de VS in Saoedi Arabie enz. Natuurlijk zie ik liever dat die rol gespeeld wordt door Anarchistische
bewegingen maar goed die zijn vaak marginaal of afwezig. Mijn vraag is :
heeft de Islam een gerechtvaardigde rol als door mij geschilderd ?

zei: academyartpromotion op 22/11/2009 om: 11:44u

'Links' is volledig gespleten over de grondhouding ten opzichte van de islamitische religie (niet zozeer over religie in het algemeen) en daar zijn goede redenen voor. Wat veel voorkomt is dat degene die de discussie aangaat, zich in een van de twee kampen positioneert en dan forse oogkleppen opzet om de redelijke argumenten van de andere niet meer te zien. Het verbaast me als anarchisten dat doen, maar de laatste tijd zijn er wel meer opzienbarende vormen van 'anarchistisch sectarisme' te zien geweest, waar Stalinisten nog wat van kunnen leren (lees dit maar eens: http://olieophetvuur.noblogs.org/post/2009/11/20/tekst-over-discussie-analyse-en-kritiek-binnen-de-anarchistische-beweging-in-nederland). Wat verbaast, is dat mensen niet willen zien dat de islam behalve een godsdienst ook een cultureel fenomeen is, dat van alles biedt voor veel mensen die in niet al te fijne positie terechtkomen in het Witte Westen. Het gaat om migranten die een fundamenteel ondergeschikte positie hebben in deze maatschappij, en hun cultuur waar je op dat moment tegenaan trapt. Alleen daarom al slaat het wat belangrijke planken mis, door te stellen dat je kritiek net zo goed geldt voor andere godsdienten zoals het christendom. Bovendien is dat nu juist niet zo. Aanhangers van, of mensen die geloven in, de christelijke religie worden allerminst collectief verantwoordelijk gehouden voor de miljoenen doden die Amerikaanse presidenten of CDA-premiers hebben lopen aanrichten. Dan geldt plotseling dat dat lieve vrouwtje/mannetje verderop in de straat die ook gristelijk is, daar 'natuurlijk niets mee te maken heeft'. En terecht. Mijn moeder - en daar moet ik altijd aan denken als er weer eens iemand kopvoddentaks wil instellen en er op linkse websites instemmend meegeknikt wordt - was ook lichtelijk gelovig maar had een gloeiende hekel aan al die koloniale oorlogen. En natuurlijk geldt dat voor islamieten evenzeer. Nu zijn er nogal wat islamitische dictaturen, wordt als een van argumenten aangevoerd waarom dat toch echt erger is dan 'onze' godsdienst. Maar ook die heeft het gristendom in overvloed.. Alle coups in Latijns Amerika bijvoorbeeld, waren gestoeld op herstel van het gezag van de kerk (en ruimden progressieve clerus met huid en haar op), gesteund door fel gelovigen in het Pentagon en andere krochten in Washington.
Daar komt bij dat er nogal wat gelovigen zijn in de linkse kerk. Die hebben dan Trotski of Emma Goldman als paus, maar wat mij betreft is het allemaal net zo 'gelovig' en dan laten we die rare new agers nog buiten beschouwing, die elk actiekamp of Appelscha platlopen. Tijdens discussies komen die met de meest wereldvreemde complottheorieën aanzetten. Dat vind je dan prima, net als die stomme Tibet-vlaggen die overal mogen wapperen? Ik geloof steeds minder van de strikte scheiding tussen 'hun' (de domme gelovigen) en 'ons' (de bevrijde atheïsten), die overigens direct uit de Marxistische filosofie afkomstig is.
Religie is een probleem, en de fanatieke stroming daarbinnen nog meer en daartegen moet wat ondernomen worden. Maar islamofobie en kapitalisme zijn dat ook. Wie ervoor kiest om slechts een van beide te bestrijden, en niet te zien dat de een verband houdt met de ander, kiest domweg partij in een oorlog die er niet zou moeten zijn en die door extremistische politici en religieuzen aangewakkerd wordt. Aan links is de taak om een derde weg te ontwikkelen die ze in hun sop gaar laat koken en een wereld ontwikkelt waarin iedereen mag geloven wat'ie wil maar waar ook geen reden meer hoeft te zijn om je cultureel in te graven om je te beschermen tegen de (racistische en uitbuitende) effecten daarvan.

zei: keest op 23/11/2009 om: 12:57u

Emma Goldman als paus ( kleine letter ) ?! Nou graag ! Zou een hele verbetering zijn geweest.
Maar zonder dollen ; het is onmogelijk om iemand als Emma als " paus " te hebben. Als je haar werk
alleen al leest ben je al iemand die niet aan pausen doet. Trotsky;
tsja dat is wat anders in dat opzicht. Ik ben bekend met het fenomeen dat een politieke overtuiging een rol in iemands leven kan spelen die vergelijkbaar is met bepaalde facetten van godsdienst. Overigens
ben ik het wel met je eens KEEST dat dat hele fenomeen Islam niet simplistisch benaderd moet worden dat zal duidelijk zijn uit mijn eerdere reactie bovenstaand. Overigens blijf ik er wel bij dat godsdienst welke dan ook een doodlopende weg is
ook al kan het de functie hebben van emancipatie beweging op een bepaald punt in de geschiedenis. Dat neemt niet weg dat ik tegelijkertijd anti godsdienst kan zijn.
Download eens de docu
RELIGULOUS dan vraag je je weer eens verbijsterd af hoe het mogelijk is dat al die godsdienst(jes) zo'n invloed hebben. http://www.youtube.com/watch?v=-Gxc0XEoQpQ

zei: academyartpromotion op 23/11/2009 om: 15:31u

Overigens ; hebben jullie lezertjes van dit Blog wel eens wat gelezen van Emma Goldman
of Trotsky ? ! Hier heb ik een fijn linkje voor jullie gratis werken van die twee donloaden voor ipod e.d. :
http://www.youtube.com/watch?v=-Gxc0XEoQpQ

zei: academyartpromotion op 23/11/2009 om: 16:00u

http://www.gutenberg.org/browse/authors/g#a840
copy paste gaat wel eens fout bij mij; hier bij de juiste link.

zei: academyartpromotion op 23/11/2009 om: 16:06u

Ook hier lees je al snel een kolonialistische kijk op Islam en vooral een arrogante kijk op Godsdiensten.
Er zijn ruim 6 miljard religieuzen, die de les wordt gelezen door voornamelijk witte anarchisten.
Daardoor verschillen ze dus niet van fascisten, die ook een arrogante houding hebben tegenover godssdiensten van anderen volkeren.
Als je van mening bent, dat een godsdienst niet bevordelijk is, dan is dat je goed recht. Netzoals een godsdienstige persoon zijn mening mag hebben over zijn manier van leven.
Maar in het westen en met name in Nederland is het hot om de Islam aan te vallen en te becritiseren vanuit de westerse arrogante bril, zonder recht te doen aan de mensen die godsdienstig zijn.
Wil men Islam leren kennen, dat kan alleen als jezelf Moslim wordt, dan kan je de ervaringen die daarbij horen ook bestuderen.En de arrogante en het kolonialistische gedrag verdwijnt.
Dus anarchisten voor PVV is het tegenwoordig
En Zamac behandelt Moslims en Islam hetzelfde als Arjan Hirschi. Gefrustreerd en carriere in het westen zoeken door de Islam en de Moslims aanvallen.
Logisch dat door het gedrag van arrogantie en gefrustreerden de Moslims in het gelijk worden gesteld, gelijk de andere Godsdiensten
De kritici, hebben kritiek,maar weten niet waarop ze kritiek hebben en gaan dan over in hetze voeren enz. Zo worden de godsdienstigen bevestigd in hun gelijk
Men kan een andere mening hebben, maar meer dan dat is overbodig.
ieder actie van kritiek is een bevestiging van het gelijk van de godsdiensten
Wil men met godsdienstigen in discussie, dan is de voorwaarde dat men hen ook respecteert en accepteert.Hun religie en henzelf

zei: Harry op 24/11/2009 om: 03:56u

Voor een anarchist is het niet moeilijk religie te begrijpen als een systeem dat tot doel heeft de mens zodanig binnen dat systeem op te nemen, dat die tot handzaam werktuig van andere ‘systemen’ wordt. “Het absolutisme baseert zich dan ook tegelijk op de macht van het altaar, de troon en de brandkast” . (Proudhon in zijn ‘Confessions d’un révolutionnaire’).

Het gaat hier dus om een drieslag van absolutisme: “De analoog van het kapitaal wordt in de politieke orde gevormd door de regering; die heeft weer in de religieuze orde het rooms-katholicisme als synoniem [bedenk: het gaat hier om Frankrijk]. Het economische idee van het kapitaal, het politieke idee van de regering of het gezag, het theologische idee van de kerk, het zijn drie identieke ideeën en ze zijn wederkerig inwisselbaar: de ene aanvallen betekent de andere aanvallen. (..) Dat wat het Kapitaal doet met de arbeid en de Staat met de vrijheid, doet de Kerk op haar beurt met de intelligentie.”

“Deze drie-eenheid van het absolutisme is fataal, in de praktijk zowel als in de filosofie. Om het volk effectief te onderdrukken, moet men tegelijkertijd zijn lichaam, zijn wil en zijn rede ketenen” (Proudhon in zijn ‘Confessions d’un révolutionnaire’).

Hier hebben we in korte trekken wat binnen het kader van het anarchisme het libertaire denken voedt.

zei: Thom op 24/11/2009 om: 22:39u

Thom
Je beschrijft de verbanden tussen het instituut, het kapitaal en de staat en niet de beleving van mensen die religieus zijn

Je hebt gelijk dat het instituut vaak de gevestigde samenlevingsopbouw mede intergreerd
Maar de basis van de meeste religies zijn voortgekomen juist uit het verzet tegen de bestaande ordening en verdeling van macht.
Profeten doorbraken het status quo van de toenmalige godsdienstige en maatschappelijke ordening. En predikte een andere samenlevingsvorm met gebruik van de toenmalige bestaande elementen, gebruiken en symbolen
En bij ieder verstarring van een samenleving kwam er weer een nieuwe naar voren.
Profeten kan je misschien beschouwen als religieuze anarchisten van die voor die tijd

zei: Harry op 25/11/2009 om: 12:02u

Harry

Over de beleving van mensen die religieus zijn heb ik niet gesproken, op twee momenten na en dan in positieve zin:

1. religie is een privé-zaak en dat moet zo blijven;
2. christenanarchisme (daar heb ik het ook over de Bergrede en daarin zit dus een verwijzing naar de Jezus-figuur).

Die twee punten maken duidelijk dat er ruimte is voor de persoonlijk beleefde religieuze gevoelens, ook al bestrijd je de institutioneel-ideologische elementen van een religie, elke religie!

zei: Thom op 25/11/2009 om: 10:02u

Thom, maar hoe voorkom je dat je activiteiten tegen 'institutioneel ideologische' religie ook onderdeel gaan vormen van een campagne tegen een onderklasse die dat als geuzencultuur heeft geadopteerd. Die geitenneukerij van Van Gogh was toch tenenkrommen? Hoe distancieer je je daar dan van?
2e punt: Wat vind je van de stelling dat anarchisten ook van alles 'geloven'? Ik bedoel het meeste waar we van uitgaan is toch niet gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs?

zei: keest op 25/11/2009 om: 16:13u

Keest, daar heb je twee punten.
1. Ik ben een ‘lezer’ en Theo van Gogh leek mij meer een ‘mediaman’. In ieder geval heb ik nooit iets van hem gelezen. Dat van die ‘geitenneukerij’ zal dus op de een of andere manier via radio of televisie zijn verkondigd. Wat moet je daar mee? Als het voorkomt wat hij zegt, dan lijkt me het gaan om dierenmishandeling. Van Gogh zou dus met feitenmateriaal moeten hebben komen... Het weinige dat er verder tegen te doen is: geen mediagehoor meer geven aan zulk gepraat. In die wereld gaat het toch om kijk- en luistercijfers? Lopen die terug, dan is het snel met zo’n programma gedaan...
2. Het geloof van anarchisten. Wat ik van anarchisten ‘weet’ is wat ik van hen lees. Al lezend kom ik eerder ‘hoop’ dan ‘geloof’ tegen en optimisme. Dus het ‘geloof’ in bijvoorbeeld de bestaansmogelijkheden van een libertaire maatschappij is eerder een ‘hoop’ op de mogelijkheid van verwezenlijking ervan.
3. Een corresponderend punt: Hoe zit het met het ‘geloof’ in de wetenschap? Wat betekent het dat iets ‘wetenschappelijk’ bewezen is? Morgen of overmorgen kan blijken dat die ‘wetenschap’ zich op onjuiste uitgangsposities heeft gebaseerd... Wat dat aangaat laat ik mij inspireren door wat Paul Feyerabend ooit ‘epistemologisch anarchisme’ heeft genoemd, zonder hem overigens te volgen in wat hij verwerpt onder ‘politiek anarchisme’.

zei: Thom op 25/11/2009 om: 22:43u

Ik kan er wel om lachen als " Harry " Anarchisten vergelijkt met Facisten en zich zelf blijkbaar zo lees ik dat het voorbeeld van verdraagzaamheid vind met name dan weliswaar ivm. "Moslims " die er net als anarchisten in alle soorten en maten zijn. desondanks vind ik het wel een goedkope truuk ( die wel vaker gebruikt is )en voel me niet aangesproken.
Bovendien mij en zo velen met mij gaat het om godsdiensten en niet alleen om een Islam.
Aan godsdiensten op zich zie ik liefst zo weinig mogelijk woorden vuil gemaakt. Geen tijdverspeillen daar aan.
Ten slotte : wat Thom zegt over religie dat het een prive zaak is klinkt mooi maar Thom zit jij graag in een bus met een junk aan het stuur ? Voor die bus kan je maatschappij in vullen
en voor junk christen islamiet enz. Godsdienst is immers geen prive zaak. CDA ? Christen Unie ? Hezbola ? Enzv.
Alles kan wel " weggerealiveerd worden door de reageerders maar
laten we toch ons daar niet door laten verzwakken in ons anarcho
communistische ideaal van een beter samen leven van mensen. Leve de Revolutie.

zei: academyartpromotion op 26/11/2009 om: 18:31u

Ik bedoelde : weggerelativeerd. Excuses voor de type fouten; die zie ik niet altijd direct.

zei: academuartpromotion op 26/11/2009 om: 18:33u

a. Neen geen junk aan het stuur.
b. CDA etc. dat zijn toch elementen binnen het parlementarisme? Wat moet een anarchist daarmee?

zei: Thom op 26/11/2009 om: 19:32u

Dat ik in mijn gedeelte anarchisten met fascisten heb vergeleken, is dat ook in die wereld dezelfde argumenten en ook de oppervlakkige kijk aanwezig is op Islam en Moslims, zie het genoemde boek.
Hierdoor wordt de scheidslijn tussen anarchisme en fascisme vertroebeld.
En er zal dus een degelijk onderzoek en ook eerlijk onderzoek plaats moeten vinden om het verschil in Islam-benadering helder te houden.

zei: Harry op 29/11/2009 om: 02:35u

Now get a load of this.

zei: AdR op 29/11/2009 om: 23:46u


Powered by Greymatter