Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/07/2008: "De kindervrienden van de Christenunie in actie"

Elders wil men de naam van die stad nog wel als Tarin Kut schrijven, maar aangezien het in de Nederlandse bezettingszone ligt in Afghanistan, en "wij" een keurig volk zijn, wordt het Tarin Kowt, hoe je dat ook mag uitspreken.
Wat een quala is, of een Patria, waarom de woorden improvised explosive device en task force langskomen, het zijn de grootste vragen niet, ook al zijn het vragen.

kindervrienden (9k image)

Klik op meer

Een bulletin:

Afgelopen vrijdag zijn bij gevechten in de omgeving van Khorma, ten noorden van de Afghaanse plaats Tarin Kowt, een kind om het leven gekomen en vier kinderen gewond geraakt. Dit maakt een woordvoerder van defensie bekend.

Een Nederlandse Patria werd vrijdagmorgen getroffen door een aanslag met een Improvised Explosive Device (IED). Vlak na de aanslag werd de Nederlandse eenheid, waar de Patria deel van uitmaakte, met machinegeweren en een raketwerper aangevallen vanuit de omliggende qualaís. Als reactie hierop heeft de Nederlandse eenheid teruggevuurd. Bij de aanslag vielen aan Nederlandse zijde geen gewonden.

Een dag na het incident zijn de qualaís van waaruit werd gevuurd door het Nederlandse Provinciaal Reconstructie Team bezocht. Bij dat bezoek werden twee dodelijke slachtoffers aangetroffen. Het ging hierbij om een kind en een volwassen man. In andere qualaís werden nog vijf gewonden aangetroffen, hiervan waren er drie kinderen.

Deze kinderen zijn overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland en worden daar verzorgd. De overige gewonden zijn door dorpsbewoners naar het hospitaal in Tarin Kowt gebracht. Voor de militairen die de kinderen hebben aangetroffen is nazorg verleend. De militairen kwamen aangeslagen terug, zo liet een woordvoerster weten.

Het is niet de eerste keer dat kinderen de dupe worden van gevechten tussen militairen van de ISAF en strijders van de Taliban. De laatst genoemde gebruikt kinderen vaak als menselijk schild. Of dat in dit vuurgevecht ook zo was zal uit onderzoek moeten blijken. Er zijn bij defensie geen cijfers bekend hoeveel kinderen er al zijn gesneuveld of gewond zijn geraakt. Wel komen er regelmatig kinderen aan de poort van het militaire kamp of het ziekenhuis die gewond zijn geraakt om welke reden dan ook.

De Task Force Uruzgan stelt een onderzoek in naar de toedracht en omstandigheden rond deze aanslag. [einde bulletin].
Bron.

De grootste vraag is: als die lafaards van de Taliban kinderen als schild gebruiken tegen onze helden, hoe komt het dan dat onze frisse manvrouwschappen die kinderen toch maar even koud maken? Want dan helpt de laffe truc van die laffe laffe Taliban niet. O wacht even, het is nog niet bekend of ze die kinderen in dit geval als schild gebruikten. Ze zijn "gewoon" doodgeschoten.
Misschien kan de minister voor jeugdzaken en gezin het even uitleggen aan zijn partijgenoot van landsverdediging, hoe dat zit met zo'n schild.

Wat een genot voor binnen- en buitenland, deze coalitie!

grensuruzgan_01 (27k image)

8 Reacties


Helaas blijft de vraag hoeveel kinderen er zouden zijn gestorven indien de Taliban daar in Afghanistan nog aan de macht waren.
Zover ik kan nagaan waren vrouwen en kinderen verstoken van verpleging (of onder bizarre omstandigheden), onderwijs en andere algemene maatschappelijke middelen.
Afghanistan is door toedoen van zowel Oost en West veranderd in een bizarre puihoop. Daar weggaan of niets doen is de mensen daar overleveren aan willekeur en verdere vernietiging.
Het is triest dat er kinderen sneuvelen, maar naar mijn mening en zover ik het kan overzien is dat een druppel vergeleken met de emmers vol slachtoffers die de Taliban daar gemaakt hebben.

zei: Bolus op 07/01/2008 om: 16:02u

Je hoeft nu niet direct een liefhebber van het Taliban-regime te zijn om de bezetting van Afghanistan door de Noordatlantische Verdragsorganisatie af te wijzen. Een bezetting die evenmin zal lukken als het de Sowjet-Unie is gelukt, overigens.

Omdat de Taliban een product zijn van de Pakistaanse geheime dienst en dus indirect van de CIA is het beste dat je kunt zeggen: als iedereen nu eens ophoudt zich met Afghanistan te bemoeien en de mensen daar zelf hun zaakjes laat regelen?

zei: Prul op 08/01/2008 om: 09:52u

Het probleem is dat de huidige oorlog niet om humanitaire redenen zijn begonnen maar om het simpel feit dat Bin Laden daar zat en door de Taliban niet uitgeleverd wilde worden.

Ergens kan ik mij wel voorstellen dat de amerikanen besloten hebben om ze aan te vallen. Als iemand jouw huis binnenloopt en een van je gezinsleden afgeknald wordt hoop je ook dat je via justitie je recht kan halen.

Trekt diezelfde Justitie een lange neus dan onderneem je toch zelf maatregelen.

En nu we daar toch zijn kunnen ze beter proberen er het beste van te maken.

zei: Bolus op 08/01/2008 om: 13:55u

he Bolus wat ben jij voor een anarchist? slecht

zei: klepzeiker op 08/01/2008 om: 19:18u

@Klepzeiker

Als Anarchist moet ik dus voortdurend meelullen met de grote meute Anarchisten.
Indien zo dan ben ik geen Anarchist! idioot

zei: Bolus op 09/01/2008 om: 09:38u

En toen was er John Pilger om ons allen weer bij de les te brengen.

zei: Prul op 10/01/2008 om: 11:07u

Over belangenverstrengeling gesproken

zei: Bolus op 14/01/2008 om: 11:17u

Min. Buit. Zak en Min. van Def.
DVB/CV-0911/01 15 januari 2008
Onderwerp: Nederlandse bijdrage aan ISAF in Zuid-Afghanistan
Antwoorden op vragen van de Vrije

1. Kern van het besluit
Op 1 augustus 2006 heeft ISAF de operaties uitgebreid naar Zuid-Afghanistan. In dat kader heeft Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk en Canada een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zuidelijke regio en een leidende verantwoordelijkheid voor Uruzgan ter ondersteuning van de Afghaanse overheid bij het bevorderen van veiligheid en stabiliteit, alsook op het gebied van bestuur en opbouw. De regering heeft steeds onderstreept dat dit een gecompliceerde en risicovolle missie is.

Essentie
De internationale gemeenschap verricht sinds eind 2001 grote inspanningen voor het tot stand brengen van een stabiel en democratisch Afghanistan. Het doel van de door de VN-Veiligheidsraad gemandateerde ISAF-operatie, als militair onderdeel van die internationale inspanningen, is de Afghaanse autoriteiten zodanig te versterken dat die op termijn zelfstandig in staat zullen zijn de veiligheid in het eigen land te garanderen.

Post-Bonn proces
De Nederlandse regering schat de politieke ontwikkelingen positief in. Het Bonn-proces is nu formeel afgesloten, met slechts een korte vertraging. De opzet van het centrale overheidsapparaat vordert. In delen van het land is een begin gemaakt met de wederopbouw. In veel gebieden is de toegang tot onderwijs verbeterd. Er zijn vorderingen gemaakt bij het opbouwen van een nieuw Afghaans leger. Miljoenen vluchtelingen zijn teruggekeerd uit Pakistan en Iran. Economische groei was de afgelopen jaren positief en de overheidsfinanciŽn op centraal niveau zijn beter op orde.

De uitkomsten van de Londen-conferentie (2006) bieden het kader voor internationale samenwerking in Afghanistan gedurende de komende jaren. De inspanningen zijn gericht op bevordering van de stabiliteit, het centrale gezag en de wederopbouw (doelstellingen neergelegd in de Afghaanse 'National Development Strategy'). Het kader voor internationaal partnerschap betreffende Afghanistan vormt het 'Afghanistan Compact'. In de eerste plaats bevat Afghanistan Compact concrete ijkpunten (benchmarks) en is bijzonder relevant voor het provinciale niveau, bijvoorbeeld:
- Transparante, op merites gebaseerde benoemingen in alle provincies, binnen twee jaar;
- Functionerend veiligheids- en juridisch systeem in alle provincies;
- Rurale ontwikkeling ten bate van 38.000 dorpen.
- Ontmanteling van alle illegale gewapende groepen eind 2007;

Het wantrouwen van de bevolking tegen het centrale gezag Kaboel is groot, zeker omdat de centrale overheid er na de omwenteling van 2001 nauwelijks in is geslaagd de situatie in het Zuiden te verbeteren. Hier wordt door de Taliban misbruik van gemaakt. Het is nu zaak dat de nieuw benoemde bestuurders en ISAF, gezamenlijk deze problematiek aanpakken en op de kortst mogelijke termijn zichtbaar kunnen maken dat het ons ernst is met het bieden van enig perspectief aan groepen in de samenleving die zich lange tijd in de steek gelaten hebben gevoeld door hun eigen overheid en door de internationale gemeenschap.

Relatie met de VS
De VS zijn met hun grote militaire inzet en ontwikkelingsprogrammaís de belangrijkste speler in Afghanistan. Beide landen dringen aan op een strategisch partnerschap op het gebied van veiligheid en wederopbouw voor de lange termijn. De VS en de coalitie kunnen militaire operaties blijven uitvoeren, na overleg met de Afghaanse autoriteiten, en er zullen regelmatige besprekingen komen over politieke, veiligheids- en economische zaken.

Hoewel ontwapening van de legale milities een belangrijke stap is in het proces naar veiligheid en stabiliteit, is cruciaal dat ook de illegale milities worden ontwapend. Naar schatting zijn in Afghanistan tussen de 1800 en 2000 illegale gewapende groepen actief bestaande uit ongeveer 130.000 personen. Veel van deze groepen zijn betrokken bij illegale activiteiten zoals drugshandel, wapenhandel, mensensmokkel en schendingen van mensenrechten. Zij vormen een bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van het land. De Afghaanse regering zal grotendeels zelf het proces van ontwapening van de milities moeten uitvoeren. De aankondigingsfase is begonnen met de publicatie van de wapenwet die het Afghanen verbiedt zonder wapenvergunning een wapen te bezitten. De eis dat kandidaten voor het parlement en de provinciale raden geen banden met illegale milities mochten hebben en niet over wapens mochten beschikken. Tijdens de electorale campagne was het opvallend dat de meeste kandidaten geen inhoudelijk programma hadden, maar zich vaak beriepen op hun netwerk. De kandidaten moeten daarnaast een verklaring tekenen dat zij niet veroordeeld zijn voor misdaden, maar dat is in het juridisch zwakke Afghanistan voor vrijwel niemand het geval. Veel milities zullen naar verwachting niet zonder slag of stoot hun machtsmiddelen (en inkomsten) afstaan.

Zuidelijke provincies en Opposing Militant Forces
In de zuidelijke provincies vonden de afgelopen periode, naast de gebruikelijke kleinschalige acties door kleine groepen strijders, opmerkelijk veel bomaanslagen en aanslagen op hoogwaardigheidsbekleders plaats. Bovendien kenmerkte de afgelopen periode zich door verschillende zware gevechten tussen het Afghaanse leger en de coalitiestrijdkrachten van de operatie Enduring Freedom en ISAF enerzijds en de 'Opposing Militant Forces' (OMF) anderzijds in met name de provincies Kandahar, Uruzgan en Zabul. Deze gevechten waren heftiger en langduriger dan tot nu toe gebruikelijk was.

De OMF, waartoe ook worden gerekend de Taliban, de Hezb-e Islami Gulbuddin en Al Qaíida, verwerpen het proces dat zich geleidelijk ontwikkeld. Het optreden van de OMF zal de komende periode niet alleen geconcentreerd blijven op de zuidelijke en oostelijke provincies. De algehele veiligheidssituatie in zuidelijk Afghanistan wordt bepaald door een combinatie van machtsmisbruik door regionale en lokale overheden, spanningen tussen diverse stammen en clans, criminele activiteiten, en het optreden van de OMF. Alhoewel corruptie, tribale spanningen en criminaliteit ook een rol spelen, blijven in de zuidelijke provincies de OMF de meest bepalende factor van invloed op de veiligheidssituatie. In hoeverre de OMF de komende periode in staat zullen zijn om deze bepalende rol te blijven vervullen, zal mede afhangen van hun militair vermogen. Corruptie, tribale spanningen, drugsbestrijdingsoperaties en criminaliteit leiden tot nieuwe aanwas van strijders, en tot gelegenheidsallianties van de OMF met plaatselijke groeperingen.

Het is de intentie van de NAVO dat ISAF op termijn zich kan uitbreiden in de zes zuidelijke provincies van Afghanistan. Om twee redenen echter zal de ISAF-inzet in deze regio langs andere lijnen verlopen dan tot dusver. De eerste reden is gelegen in de plaatselijke omstandigheden. Vanwege de sterke aanwezigheid van de OMF is de veiligheidssituatie in het zuiden anders van karakter dan in de gebieden waar ISAF tot op heden zich heeft kunnen handhaven. In het bijzonder de provincies Kandahar, Uruzgan en Zabul worden beschouwd als het hartland van de Taliban. In het zuiden kan daardoor nog niet worden gesproken van een 'permissive environment'.
De operatie Enduring Freedom zal in het komende jaar de veiligheidssituatie kunnen verbeteren en successen kunnen boeken bij het bestrijden van de OMF, onder meer door het tegengaan van grens-overschrijdingen vanuit Pakistan. Het valt echter niet te verwachten dat al over een jaar de veiligheidssituatie in het zuiden vergelijkbaar zal zijn met die in de achterkamers van het presidentiŽle paleis van Hamid KarzaÔ, die India dankbaar is voor zijn gerenoveerde onderkomen.

Taliban en krijgsheren
President Karzai probeert een proces van nationale verzoening op gang te brengen door gematigde Taliban aan zich te binden, via het zgn. 'Strengthening Peace Programme'. Enkele Taliban-leiders zouden zich al hebben aangemeld. De meer radicale Taliban verzetten zich tegen dit verzoeningsproces.

Drugs
De opiumproductie in Afghanistan is verantwoordelijk voor ruim 85% van het aanbod van opium in de wereld. Terwijl een groot deel van de opium naar gebruikers in de regio gaat (Iran, Pakistan, Centraal-AziŽ) vindt ongeveer 30% zijn weg naar de EU. Op de Europese markt is vrijwel alle heroÔne afkomstig uit Afghanistan. De productie van opium is in het afgelopen jaar toegenomen en de waarde aan de grens licht is gestegen. De winsten voor de opiumhandelaren zijn gestegen. Enerzijds heeft een dergelijke grote schaduweconomie negatieve consequenties voor de stabiliteit en wederopbouw, anderzijds zijn deze illegale inkomsten op de korte termijn wel een belangrijke economische pijler en kan het wegvallen daarvan grote nadelige sociaal-economische consequenties hebben (o.a. armoede onder boeren). Veel boeren zijn afhankelijk van drugsbaronnen geworden doordat zij in het verleden leningen zijn aangegaan op basis van te verwachten papaveropbrengsten. Bovendien raken veel boeren zelf verslaafd.

De provincie Uruzgan
Uruzgan beslaat 28.522 km2, wat overeenkomt met ruim tweederde van Nederland. De provincie Uruzgan is gelegen in de zuidelijke uitlopers van het Hindukush-gebergte en heeft een geschatte bevolking van 290.000 personen. De provincie is overwegend bergachtig, met de hoge toppen in het noorden en relatief vlakke gebieden in het zuiden, in de omgeving van de provinciale hoofdstad Tarin Kowt. Het hoogste punt ligt op 2.778 meter en Tarin Kowt ligt op een hoogte van circa 1.200 meter.

De bevolking van Uruzgan bestaat hoofdzakelijk uit een groot aantal verschillende Pashtunstammen, waarvan slechts een klein deel de macht strak in handen heeft door de dominante positie in de formele machtsstructuren, maar ook door haar aandeel in criminele netwerken en het kunnen beschikken over eigen milities. De strijd om de provinciale macht speelt zich hoofdzakelijk tussen de Popolzai en de Barakzai (beide Durrani) af. Het overgrote deel van de stammen, waaronder de Ghilzai, deelt niet in de macht en heeft zodoende geen toegang tot de overheidsvoorzieningen. Bij hun optreden zullen de Nederlandse ISAFeenheden nadrukkelijk rekening moeten houden met de gespannen verhoudingen tussen de verschillende stamverbanden. Waar mogelijk zal het Nederlandse optreden in den brede een bijdrage moeten leveren aan een structurele verbetering van deze verhoudingen. In contacten met de Afghaanse autoriteiten zijn reeds initiŽle afspraken gemaakt over het bevorderen van een meer representatief lokaal bestuur in Uruzgan.

Naast islamitische wetten houden de Pashtun er een eigen stelsel van ongeschreven regels op na, het zogenaamde 'Pashtunwali'. Het Pashtunwali is een belangrijk onderdeel van de cultuur van de Pashtun en kent zijn oorsprong voor een groot deel in lokale gebruiken en gewoontes die zijn terug te voeren op de pre-islamitische tijd.

Ondanks de successen zijn de problemen nog groot. De gewapende strijd van de Opposing Militant Forces (OMF: de Taliban, Al Qa'ida en Hezb-i Islami Gulbuddin) duurt voort. Verder worden de staatsstructuren bedreigd door in het bijzonder de krijgsheren en de drugsbaronnen die vaak ook onderlinge banden hebben. Ook lijdt de staat onder corruptie, gebrek aan capaciteit en criminaliteit. De drugseconomie ondermijnt de opbouw van een legale economie en van een veilige rechtsstaat. De armoede is nog steeds groot en veel Afghanen zien nog onvoldoende tastbare resultaten van de wederopbouw. Afghanistan staat nog altijd vrijwel onderaan de Human Development Index van het UNDP: de levensverwachting is laag, het analfabetisme is hoog, de gezondheidszorg is slecht. Door een gebrek aan eigen inkomsten van de staat ontbreekt het aan fiscale duurzaamheid. Het lokale en provinciale bestuur wordt geplaagd door corruptie en is bijzonder zwak terwijl in grote delen van het land de overheid haar gezag nog onvoldoende kan laten gelden. Er blijven spanningen bestaan tussen en binnen etnische groepen.

De veiligheidssituatie in het zuiden en oosten is toe aan verbetering. Het gezag van de centrale en provinciale overheid is er niet sterk. Voor de stabiliteit van Afghanistan op de langere termijn is het essentieel dat ook in deze gebieden de overheid haar gezag kan uitbreiden en dat de veiligheid en stabiliteit toenemen. Momenteel opereren de OMF nog in en vanuit sommige gebieden in het zuiden en oosten en vanuit Pakistan. Zij vormen een potentiŽle bedreiging in het hele land. Het is cruciaal dat de wederopbouw ook in het zuiden en oosten een kans krijgt, zodat de sociale en economische groei meer evenwichtig over het land en de etnische groepen wordt verdeeld. Nu is wederopbouw in sommige delen vrijwel onmogelijk ten gevolge van de onveiligheid, terwijl in het bijzonder in het zuiden de armste (plattelands-)bevolking woont. De ernstige armoede en het ontbreken van effectief goed bestuur vergroten de ontvankelijkheid van de bevolking voor de invloed van de in deze gebieden nog aanwezige Taliban.

Al deze factoren zorgen voor instabiliteit die in potentie de geboekte vooruitgang van de afgelopen jaren teniet kan doen. In het slechtste geval zou Afghanistan kunnen afglijden naar een toestand waarin het centrale gezag ontbreekt, evenals in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het resultaat zou zijn dat er in Afghanistan opnieuw vrijplaatsen ontstaan voor terreurgroepen, bijvoorbeeld in gebieden waar de Taliban zich kon consolideren. De rest van de wereld, Europa incluis, kan zich een dergelijke speelruimte voor terroristen niet veroorloven.

Afghanistan, NAVO en de top in Boekarest
In de besluitvorming over de duur en aard van deze missie is rekening gehouden met de geplande activiteiten van de Afghaanse regering (presidents- en parlementsverkiezingen in Afghanistan in respectievelijk 2009 en 2010) en met internationale afspraken inzake Afghanistan. In december 2010 loopt het huidige 'Afghanistan Compact' af (het stelsel van afspraken tussen de Internationale Gemeenschap en de Afghaanse regering). De internationale gemeenschap zal haar rol in Afghanistan voor de periode nŠ 2010 opnieuw bepalen in samenspraak met de Afghaanse regering. De behaalde resultaten zijn daarbij een belangrijk element, alsook de wensen en voornemens van de dan aangetreden Afghaanse regering. In aard en looptijd sluit de nieuwe Nederlandse missie derhalve zo veel mogelijk aan bij de verwachte besluiten over de internationale bijstand voor Afghanistan na 2010. Een en ander zal ook worden besproken en vastgelegd in een strategisch politiek-militair plan van de Navo. Het is de bedoeling dit document aan te nemen tijdens de top in Boekarest (april 2008).

De Minister van Buitenlandse Zaken sprak verder steun uit voor het streven Kazachstan om lid te worden van de WTO. Nederland is sinds enige tijd de belangrijkste buitenlandse investeerder in Kazachstan, mede doordat Shell een tender heeft aangeworven voor exploratie van een olieveld in de Zuid-Kaspische regio.

zei: Sjaak M. op 15/01/2008 om: 18:40u


Powered by Greymatter