Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/24/2007: "De bijbel moet verboden worden"

Waarom schreeuwde Wilders een paar weken geleden zo hard over dat de Koran verboden moet worden? En waarom zweeg hij zo hard over de Bijbel? Dat boek is net zo haatzaaiend. Ook de Christelijke kerk is bezig de kloof tussen religieuzen en niet-religieuzen te vergroten, zo bleek gisteren maar weer in Tilburg. Daarom pleit ik voor een verbod op de Bijbel.

bijbel (11k image)

Klik op meer

De dominee van de Tilburgse Heilige-Margarita-Mariakerk heeft het flink aan de stok met de gemeente. Volgens officiële geluidsnormen mag 'zijn' kerkklok maximaal 70 decibel produceren, en niet 82, zoals de klok geregeld doet. Inmiddels heeft de kerk al €15.000 aan dwangsom opgelegd gekregen, €5000 voor elke keer dat de klokken te luid klinken. Ja, dat is dus al driemaal gebeurd sinds de rechter heeft bepaald dat die dwangsom opgelegd gelegen mag worden. Christenen staan natuurlijk boven de wet, dus niet dat het kerkbestuur ook daadwerkelijk gaat betalen, eerder zijn ze van plan in een volgende rechtzaak (die onherroepelijk zal komen als de kerk niet betaalt) uit te leggen waarom het toch zo belangrijk is dat die klokken zo luid mogelijk luiden.

Heerlijk hè, die Christenen. Het is welliswaar geen Noord-Ierland, waar katholieken de protestanten de kop af hakken en andersom, maar het blijft overlast waar je niet omheen kunt, veroorzaakt door een religieuze groep op basis van hun geloofsovertuiging. Pal achter mijn huis staat een moskee, en daar heb ik nou nooit last van.

Waarom Wilders op 8 augustus jongstleden opriep om de Koran te verbieden, kan ik op zich wel begrijpen. Een beetje tenminste. Ik vind het wel ver gaan om het een fascistisch boek te noemen (ik vind Wilders nog altijd veel fascistischer), maar er staan inderdaad vrij veel haatzaaiende teksten in. Wat ik wel vreemd vind is, als Wilders zich zoveel zorgen maakt om dat soort teksten, waarom hij de Bijbel dan niet meteen ook heeft genoemd. Daar staan immers precies dezelfde soort teksten in. Ik neem je even mee naar vier van dit soort teksten:

Deuteronomium 13 vers 7-12: Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen; maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft. Opdat gans Israel het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze stuk in het midden van u.

Deuteronomium 22 vers 20 en 21: Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is; zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israel gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

1 Samuel 15 vers 1-3: Toen zeide Samuel tot Saul: de HEERE heeft mij gezonden, dat ik u ten koning zalfde over Zijn volk, over Israel; hoor dan nu de stem van de woorden des HEEREN. Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb bezocht, hetgeen Amalek aan Israel gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg, toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.

Leviticus 20 vers 9-12: Als er iemand is, die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden; hij heeft zijn vader of zijn moeder gevloekt; zijn bloed is op hem! Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster. En een man, die bij zijns vaders huisvrouw zal gelegen hebben, heeft zijns vaders schaamte ontdekt; zij beiden zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! Insgelijks, als de man bij de vrouw zijns zoons zal gelegen hebben, zij zullen beiden zekerlijk gedood worden; zij hebben een gruwelijke vermenging gedaan; hun bloed is op hen!

En lees ook Leviticus 20 vers 13: Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Klare taal, ondanks dat ik noodgedwongen de Oudhollandsche statenvertaling heb moeten citeren (de moderne Bijbelvertaling, die hier online te lezen is, is auteursrechtelijk beschermd). Voor wie het niet helemaal begrepen heeft: andersgelovigen moeten worden gestenigd, een vrouw (ja, allé´n vrouw!) die bij haar huwelijk geen maagd meer was moet worden gestenigd, als iemand je weg blokkeert sla je diegene gewoon dood, op vreemdgaan staat de doodstraf en homoseksuelen moeten worden gedood. Lekker boek, die Bijbel. Misschien eens tijd om dat uit onze samenleving te verbannen?

2 Reacties


Tja, waarom is Wilders niet voor een verbod op het boek dat de gojim het Oude Testament noemen? Laat mij raden.
In de Statenvertaling klinken deze bloeddorstige en abjecte geboden vast bloeddorstiger en abjecter dan in de Verse-Vleeswarenversie die ze nieuwe vertaling noemen.

Maar goed - sinds wannneer zouden anarchisten oproepen een boek te verbieden? Ik kan nog wel bloeddorstiger werken bedenken.

zei: AdR op 24/08/2007 om: 23:31u

wat dacht je van het verbannen s een keer te verbannen?

zei: Dylan Paauwe op 27/08/2007 om: 01:26u


Powered by Greymatter