Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/18/2007: "Bomen van Schinveld hadden niet gekapt mogen worden"

Het integraal overnemen van berichten van anderen kan een teken van zwakte zijn. Maar dit goede nieuws van GroenFront! mag er wezen en we kunnen het niet beter doorgeven.

schinveld_boom_tcm44-210473 (27k image)

Klik op meer

De minister van VROM heeft in 2006 ten onrechte besloten het afzagen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2007). Onder andere de gemeente Onderbanken had bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het besluit van VROM aangespannen. Gevolg van de uitspraak is dat Defensie, eigenaar van het bos, op dit moment geen bomen meer mag kappen ten gunste van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen.

Ten aanzien van de 13 ha die nu op het spel stonden oordeelt de Raad van State (RvS) dat er geen sprake was van urgentie. Dit is een van de vereisten van het gebruik van de NIMBY-procedure. Over de overige 7 ha - waarvan er al 6 ha gekapt is!- besluit de RvS dat het door de Minister van VROM "onzorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is gemotiveerd. Dit geldt voor de aspecten van geluidsoverlast, uitstoot van verbrandingsgassen, stof en kerosinedampen, gezondheidsproblematiek, grondwaterbescherming en natuurwaarden van het omliggende gebied. Zo had de minister naar het oordeel van de Raad van State onder meer moeten motiveren 'waarom de mogelijk gemaakte toename van de geluidsbelasting, hoe gering ook, desalniettemin naar haar mening aanvaardbaar is', gelet op de reeds bestaande geluidsoverlast. Ook haar standpunt dat de veranderingen in de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidhinder geen negatieve effecten op de volksgezondheid zullen hebben is volgens de Raad van State niet deugdelijk gemotiveerd. De minister heeft hier geen onderzoek naar verricht."

Tegen dit besluit is geen hoger beroep mogelijk! Tevens is dit de eerste keer dat de NIMBY-maatregel gebruikt is. Dit stukje dictatoriale wetgeving is een juridisch gedrocht. Het feit dat het de eerste keer dat het gebruikt en ook getoetst wordt en direct zo'n uitspraak veroorzaakt is hopelijk een goed precedent voor in de toekomst. Vele gemeentebesturen, NGO's en actiegroepen zullen hier waarschijnlijk baat bij hebben.

De Minister van VROM - en voormalig Milieudefensie voorzitter - Jacqueline Cramer moet nu besluiten of ze opnieuw gaat proberen om met de NIMBY-wet de kap dictatoriaal af te dwingen. Deze procedure zal waarschijnlijk een paar jaar duren.

Het is voor GroenFront! trouwens een herkenbaar patroon: achteraf gelijk krijgen. Bij zowel het actiekamp tegen de aanleg van de Afrikahaven (Groenoord/ Ruigoord bij Amsterdam) als bij de campagne tegen de Betuwelijn is achteraf iedere keer gebleken dat hetgeen GroenFront! al jaren riep ook correct bleek te zijn. Als alle overheden voortaan nu gewoon als uitgangspunt nemen dat GroenFront! gelijk heeft tenzij het tegendeel bewezen is, zou dat een hoop natuurvernietiging en onnodige ontruimingen in de toekomst gaan schelen. Het is maar een tip aan de heren bestuurders ....

Van de 7 ha die hierboven genoemd wordt, is helaas al 6 ha gekapt (januari 2006). Die ene hectare is niet gekapt door onderhandelingen tijdens de ontruiming. De politie en Kmar dreigde een derde ontruimingsdag in te gaan en hier hadden ze zich niet op voorbereid. Toen is er uitonderhandeld dat activisten 3 boomhutten vrijwillig zouden verlaten en op die manier een strook bos redden van (ongeveer) 30m bij 350m (= ongeveer 1 ha).

Tevens is nu dus die 6 ha bos illegaal gekapt door Defensie. Hoe daar mee om te gaan is voer voor juristen, maar dat het een absurde situatie wordt en een juridisch vacuüm moge duidelijk zijn.


En nu.....?
Het Kabinet en de Tweede Kamer zijn momenteel aan zet. Waarschijnlijk vraagt de Kamer heel snel een reactie hierover aan de Minister van VROM (Cramer) en de Staatssecretaris van Defensie (Van de Knaap). Naar aanleiding van de brief die de Kamer dan mag ontvangen zal zij een debat aanvragen met beide bewindspersonen. In dit debat zal meer duidelijk worden over de vraag of de regering alsnog de NIMBY-maatregel gaat hanteren om een boskap over enkele jaren eventueel juridisch mogelijk te maken.

De vraag is nu ook sterk wat de AWACS-vliegbasis gaat doen. Want ze voldoen niet aan de door hun eigen NATO gestelde voorschriften ten aanzien van een obstakel-vrije vliegfunnel. En die NATO-regels zullen er toch niet voor niets zijn....

Ten slotte
We willen hier graag nog even - de toenmalig waarnemend burgemeester van Onderbanken - Jos Zuidgeest citeren:

"Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan heeft gesproken. En daar heeft men zich bij neer te leggen. [....] De wet is de wet en die dient door iedereen op opgevolgd te worden." Eat this: NATO, VROM, Defensie en de Kabinetten Balkende 1 t/m 4.

(Bovenstaand citaat is van Jos Zuidgeest in zijn toespraak aan de bevolking vlak voor de ontruiming en boskap in januari 2006).

[Bron: GroenFront!]


Powered by Greymatter