Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/29/2006: "Anarchisme Festival In Wageningen"

Afgelopen week was in Wageningen het Anarchisme Festival in volle gang.
1 (20k image)
Klik op meer voor impressies en verslagen.

Maandag 24 april:
De strijd voor autonomie in Latijns Amerika

(een verslag door Carla)

Ondanks dat het schitterend weer was waren er ruim 20 mensen aanwezig in het gezellige zaal van de Plejaden. Bomvol zat het dus. Drie gastsprekers waren aanwezig om te vertellen over Midden- en Zuid-Amerika en wat de strijd voor autonomie met anarchisme te maken heeft. Christiaan Verweij van a href="http://www.grassrootsprojects.com/">Grassroots projects, Kees Hudig van a href="http://www.xminy.nl">XminY en Global Info en Pablo van a href="http://www.noticias.nl/index.php">Noticias.
Na wat inleidingen over de strijd voor autonomie, de inheemse beweging, de Zapatistas, Noticias, Radio Alerta, wat anarchisme betekent in Zuid-en Midden Amerika en vooral wat we hier zouden kunnen doen werd het een leuke uitwisseling tussen de sprekers en de zaal. Veel bewegingen van onderop in Zuid-en Midden Amerika zijn basisdemocratisch georganiseerd en ondanks dat het niet zo genoemd wordt vrij anarchistisch. Solidair zijn of strijden met bewegingen in Midden- en Zuid-Amerika houdt vooral in dat we hier moeten proberen de systemen die hen en ons onderdrukken te veranderen. Dat kan door bv aandacht te besteden aan waar soja vandaan komt en hoe het geteeld wordt. Hiervoor werd verwezen naar akties die pas gedaan zijn samen met ASEED tegen het grootschalig produceren van soja in voormalig regenwoud. Soja dat gebruikt wordt als veevoer in rijke landen. Ook is er van 10-13 mei in Wenen een top over het vrijhandelsakkoord Plan Pueblo Panama. Gelukkig is er ook een tegentop tegentop en een coalitie tussen radio's uit Zuid- en Midden-Amerika en Europa om er aandacht aan te besteden. Over Plan Pueblo Panama werd een stuk van een film vertoond, waarna de discussie verder ging. Een heel geslaagde avond!

Dinsdag 25 april
Infoavond anarchisme en gezondheidszorg


De actuele thema`s eigen verantwoordelijkheid en collectieve verantwoordelijkheid zouden in anarchistisch en in liberaal perspectief worden geplaatst, maar vertegenwoordigers van het liberale gedachtegoed konden niet bereid worden gevonden te komen. Wel spraken Jeroen Breekveldt van Werkplaats Biopolitiek en Jan Verhaegh van het Clientencentrum GGZ in Zuid Limburg.
Je hoort het steeds vaker; 'de' gezondsheidszorg wordt te duur. Het aanbod op de gezondheidszorgmarkt staat echter nauwelijks ter discussie, laat staan dat we als samenleving beslissen welk aanbod er is. En dus duiken er in dit liberale ideaal telkens nieuwe technologieën en apparaten op, die als weldaad voor de mensheid worden aangeprezen. De individuele patiënt die naar de dokter wil, wordt echter in toenemende mate afgeschilderd als een overconsumeerder van (dure) zorg. Op dit moment is het geloof in de maakbaarheid van het individu dominant. Hierdoor horen we steeds vaker uitspraken zoals 'het nemen van eigen verantwoordelijkheid'. De verzekeraar wil je straffen als je te veel eet, drinkt of rookt. Individuen krijgen steeds meer plichten, en de samenleving juist minder.
Anarchisme is gebaseerd op zowel eigen verantwoordelijkheid nemen als op solidariteit.
Een inleiding op het anarchisme als oorspronkelijk socialistische stroming met een sterk vrijheidslievende inslag gaf aan dat in een anarchistische samenleving er bestaanszekerheid zou zijn. De beschikbare middelen worden immers democratisch beheerd en de producten van de arbeid zijn voor ieder toegankelijk. Een utopisch perspectief dat echter een deel van de ongezonde stress over niet rond kunnen komen wegneemt. Omdat ook milieuvervuilende productiewijzen minder voor zullen komen omdat winst maken geen doel meer is van de economie, valt daar ook gezondheidswinst te behalen. Naast deze collectieve verantwoordelijkheden staat ook in het anarchisme eigen verantwoordelijkheid centraal. Ieders eigen bijdrage aan de samenleving berust erop want veel controle en sanctiemiddelen bestaan niet meer in een anarchistische samenleving. En ook in een anarchistische samenleving is het prettig als weinig mensen ziek zijn of verzorging nodig hebben want dan blijft er meer tijd over voor leukere vormen van ontplooiing of ontspanning. Ziekte en fysieke achteruitgang zijn echter 'facts of life' waarvoor middelen en tijd ingeruimd moeten worden. De vraag is hoe in een anarchistische samenleving de ' kosten' van zorg teruggebracht kunnen worden. Genoemd zijn al collectieve maatregelen. De eigen verantwoordelijkheid om gezond te blijven is er maar het tegengaan van ziekmakend 'ongezond' gedrag is niet uitgewerkt op deze avond.
Vanuit het -vrij kleine- publiek kwamen vragen over het belang van 'bestaanszekerheid'. De indruk was kennelijk gewekt dat dit ook op de gezondheid betrekking zou hebben, maar dat bestaat natuurlijk niet. Bestaanszekerheid werd door Jeroen vooral economisch bedoeld, als voorwaarde voor ontplooiing. Ook dit werd betwijfeld; in een anarchistische samenleving zou ook armoede en rijkdom voorkomen. Jan Verhaegh van het Cliëntencentrum vond, gesteund door wat hij ziet in de praktijk, dat bestaanszekerheid wel heel belangrijk is. De armoede van veel mensen in de psychiatrie maakt hun situatie erger. De autoritaire structuren in opvoeding en pedagogiek maken bovendien sommige mensen depressief, zoals hij illustreerde aan de hand van zijn eigen leven.

De vraag kwam of je mensen moet helpen bij hun eigen verantwoordelijkheid, naar aanleiding van praktijkvoorbeelden. Een epileptische vrouw die het benauwd had, kreeg geen hulp, zette maanden het raam open voor frisse lucht en kreeg een fikse schuld bij de Nuon. Ander genoemd voorbeeld was iemand bij de voedselbank die wel het nieuwste mobieltje had. Eenvoudig te voorkomen situaties zou je denken, maar er zijn mensen die hulp nodig hebben en dus lijkt ingrijpen geboden. Jan Verhaegh wilde ook ingrijpen tegen (seksueel) geweld tegen kinderen en bepleitte bijna een soort dossiervorming over kinderen. Jeroen Breekveldt erkende dat dit een groot probleem is, maar wees op de plannen van staatssecretaris Ross om van ieder geboren kind een electronisch dossier aan te leggen en de reeds geuite belangstelling van politiediensten daarvoor. Het blijft een probleem dat mensen -zeker anarchisten- de overheid niet kunnen vertrouwen, maar dat daarmee het pleiten vooor aanpakken van problemen in de prive-sfeer moeilijk is. Humanitas heeft een vrijwillige opvoedondersteuning die werkt, maar op kleine schaal.
De avond was mede bedoeld om te bespreken hoe in het huidige stelsel de eigen verantwoordelijkheid wordt toegeschreven aan mensen. Zie: ongezond? Betalen!
Een bijdrage van tekencolumnist Henk Ruitenbeek is een mooi voorbeeld van hoe wij het NIET zouden willen uitdrukken. Hij heeft een scherts gemaakt van de taart van onderdrukking die anarchisten vaak gebruik(t)en om de hierarchische en onderdrukkende verhoudingen in de maatschappij te illustreren.
Henks tekening is een scherts omdat niet langer de koning, de bazen en het leger de mensen onderdrukken maar de medemens die te ongezond leeft. Zo schilderen verzekeraars en adviesraden van de minister het graag af als de kosten van de zorg hen te duur worden. Jan Verhaegh zei het kernachtig: voor de liberalen betekent eigen verantwoordelijkheid dat ze gewoon niet willen betalen voor de armen.
Hoewel er weinig mensen waren, was het een interessante avond. Verschillende ideeen over anarchisme kwamen naar boven, de situatie van mensen die psychische hulp nodig hebben werd levendig verwoord. Duidelijk is dat het thema anarchisme & gezondheidszorg nog veel verdieping en discussie kan gebruiken.

Jeroen Breekveldt


Dinsdag 25 april
Anarchistische psychologie


Een verslag van een lezing
Het motto van de lezing luidde: “volop doen waar je zin in hebt èn supersociaal zijn gaan prima samen”
Gevolgd door ongeveer tien opmerkzame paren oren en af en toe ogen hield schrijver dezes een lezing. Hierin werd èn uitgelegd wat anarchisme inhoudt èn werden allerlei psychologische feiten en ideeën geschetst. Aan het applaus en andere reacties te oordelen werd het over het algemeen toch goed gevonden.
Voor herhaling vatbaar! Een impressie van de inhoud van de lezing ishier [hier] nog steeds vindbaar.

Menno Sijtsma

Donderdag 27 april
Infoavond Solidaire Economie


De titel 'Maak zelf je toekomst! Voor een samenwerkingseconomie' dekte de lading van de avond prima. Na een korte rondleiding door wereldeetwinkel Vreemde Streken, die zaterdag opengaat, begon de informatie avond over Solidaire economie, door mensen van vereniging Solidair. In vogelvlucht werd de geschiedenis van coöperaties en gelijkwaardige samenwerkingsverbanden in Nederland behandeld. Daarna vertelden de twee mensen van vereniging Solidair hoe je door samen te werken elkaar kan helpen bedrijven en bijvoorbeeld woonverenigingen op te zetten. Samen kan je ook panden aankopen en elkaar helpen als het een tijdje niet zo goed gaat met een bedrijf of organisatie. Bij vereniging Solidair zijn ongeveer vijftig woonverenigingen, bedrijfjes en non-profit organisaties aangesloten. Kort werd de structuur uitgelegd en op wat voor manieren mensen aangesloten kunnen zijn bij Solidair. Een van de nieuwste manieren om samen te werken binnen Solidair is de pas opgezette eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering, het broodfonds. Na een stroom van vragen en ideeën uit de zaal, kwamen aanwezige Wageningse ondernemers met het plan om ook zoiets als een broodfonds in Wageningen te beginnen. Een succesvolle avond.

1 Reactie


vrijdag 28 april: Café Pardon over ID-plicht en wat voor gevolgen dat voor illegalen en legalen heeft

In wijkcentrum De Nude was, zoals elke maand op de 4e vrijdag van de maand, Café Pardon. Café Pardon is de ontmoetings- en discussieplek van Van Harte Pardon Wageningen.
Deze keer werkte de café Pardon groep samen met het Anarchisme en Verzet
festival en was er een avond over de Identificatieplicht. Kees Stad van de bond van ID-weigeraars vertelde over de geschiedenis van de ID-plicht in Nederland en over wat er gebeurd is sinds de invoering van de wet, nu ruim een jaar geleden. De Volkskrant heeft een onderzoek ernaar gedaan en het doel waarvoor het ooit in het leven is geroepen, bestrijding van zware
misdaad, wordt niet bereikt. Op dit moment is het vooral een goede
inkomstenbron voor de staat.
Voor illegalen is de wet een ramp, op veel plekken moet je nu een paspoort
of rijbewijs laten zien om iets te kunnen regelen en in grote steden zijn
af en toe grootscheepse controles op straat. Ook voor aktivisten/s is het
lastig. Na veel akties zitten mensen nu dagen vast omdat ze geen id bij
zich/haar hebben en dat ook niet willen.
Wat kunnen we zelf doen tegen de ID-plicht? De bond voor ID-weigeraars
vindt dat heel simpel: niet meewerken! Als genoeg mensen niet meewerken
aan een wet dan wordt de uitvoering onmogelijk. De bond is opgericht om
dit te stimuleren en ze betaalt de eerste boete van leden. Aangeraden
wordt om niet meteen op straat de boete te betalen, maar alles voor laten komen zodat het 'lastig' wordt.
Je kan lid worden en dan krijg je een soort id-kaart. Meer informatie bij www.geen-id.nl.
Het was een interessante avond, niet zo'n hoge opkomst, maar wel een
divers publiek.

**
zaterdag 29 april
Opening Vreemde Streken
Eindelijk ging op zaterdag 29 april de wereldeetwinkel Vreemde Streken open.
Ondanks het slechte weer (het bleef maar regenen en het was koud) was het
een schitterende dag. De voorzitster van de vereniging Solidair, Biba
Schoenmakers, en de burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, openden de winkel. Allebei hadden ze een leuke insteek. De toespraken zijn zondag
30 april uitgezonden op Radio Wanklank.
Daarna waren er verschillende muziek- en dansoptredens, oa van een fanfare dat een heel divers repertoir heeft met oa een nummer van Rage Against The Machine, Grassmoawer, 2 meiden die heel mooi zongen en een
meidendansgroep. De wereldeetwinkel is heel mooi geworden en heeft naast veel eten en drinken dat afgehaald kan worden een heel uitgebreid assortiment aan fairtrade produkten, van diksap tot thee tot aardewerk en warmhoudbakjes.
Kom eens kijken! Het zit op het pleintje achter de Zaaier en Het Gat, het
Conventplein.

zaterdagavond
In de Wilde Wereld was voor de 30+ disco een benefiet voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen voor de gekraakte Kolkakkerflat.
Grassmoawer 14 speelde weer fantastisch en we haalden ook nog wat geld op.
Jammer dat het zo kort was, toen begon de 30+ disco al weer.

zei: Carla op 01/05/2006 om: 14:51u


Powered by Greymatter