Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/31/2006: "Nee mevrouw, wij spreken niet de zelfde taal"

Een genre dat inmiddels van de televisieschermen verdwenen is - de Amerikaanse rechtszitting waarbij de verdachte in de loop van het strafproces zo ongeveer onschuldig blijkt en advocaat en verdachte halen al opgelucht adem. En dan zegt de verdachte in zijn of haar opluchting nog iets waaruit blijkt dat hij of zij wel schuldig is.
Verdonk zegt hieronder dat bijvoorbeeld twee Surinaamse vriendinnen op straat gerust in hun eigen taal mogen praten.
opschool (8k image)
Klik op meer


Verdonk: "Rotterdam heeft een burgerschapscode opgesteld. Daarin staat: ,,Wij Rotterdammers gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal", en in de toelichting: ,,in het openbaar spreken we Nederlands op school, op het werk, op straat en in het buurthuis."

Ik heb gezegd dat dit mij aanspreekt, sterker nog: dat ik er v��r ben om zoiets voor alle Nederlanders af te spreken. Dit heeft een storm aan reacties ontketend. Daarom wil ik graag uitleggen wat ik bedoel."

Prul: "Rotterdam is nu precies de stad in dit land waar proeven worden genomen om de kleutertjes alvast Engels op school te leren. Natuurlijk niet zomaar kleuters. Het resultaat evenwel is dat deze kinderen wel degelijk als taalinvaliden zullen opgroeien. Kom mij niet aan met gekakel over Nederlands op school in Rotterdam, want u liegt gewoon, mevrouw Verdonk."

Verdonk: "Allereerst: een burgerschapscode is geen wet maar een afspraak waarin staat wat behoorlijk gedrag is; hoe we prettig kunnen samenleven. Geen verplichting dus en mensen die zich niet aan de code houden worden niet gestraft. Maar je geeft met zo'n code wel duidelijk aan wat je van mensen verwacht, in de hoop dat ze ernaar gaan leven.

Waarom wil ik dat we in het openbaar Nederlands spreken? Er wonen 600.000 migranten in Nederland, die onze taal niet of nauwelijks machtig zijn. Veel van hen wonen geconcentreerd in buurten waardoor er nauwelijks noodzaak bestaat om Nederlands te spreken. Met hun kinderen spreken ze in de eigen taal. En die kinderen spreken onder elkaar ook weer in de eigen taal of in een mengtaal die voor andere Nederlanders niet te volgen is. Als ze aan de lagere school beginnen hebben ze een (Nederlandse) taalachterstand van minstens twee jaar."

Prul: "Ach mevrouw Verdonk, u weet inmiddels zelf al niet eens meer wat voor regeltjes uw voorgangers en voorgangsters hebben opgesteld. De lagere school bestaat al jaren niet meer, zij heet nu basisschool. Het verbaast mij trouwens dat dit inmiddels nog niet in basisacademie is veranderd, of basiscollege, maar dat is een andere kwestie. En weet u op welke leeftijd je verplicht in deze daggevangenis plaats moet nemen? Hoe kun je een Nederlandse taalachterstand van minstens [een germanisme, overigens] twee jaar hebben op je vierde of vijfde?"

Verdonk: "Dit heeft gevolgen voor deze groep mensen, en voor de samenleving als geheel. Door de slechte beheersing van het Nederlands raken migranten en hun kinderen in een isolement. Autochtone werkgevers willen ze niet in dienst nemen, dus trekken ze zich terug in hun eigen wereld. Zo ontstaan er scheidslijnen tussen etnische groepen, grof gezegd: allochtonen in de achterstandswijken van de grote steden, autochtonen in de voorsteden en de Vinexwijken. Ieder spreekt zijn eigen taal en leeft in zijn eigen wereld. Dat is slecht voor de integratie.

Als mensen hun eigen, voor anderen onbegrijpelijke taal in het openbaar gebruiken, kunnen anderen zich buitengesloten voelen en dat kan leiden tot ergernis. Dat is geen xenofobie, het is een natuurlijke reactie. Maar die ergernis draagt ook al niet bij aan integratie en versterkt het gevoel van verwijdering."

Prul: "Xenofoben zeggen altijd dat ze een natuurlijke reactie vertonen. Ik meende dat er regels en wetten tegen discriminatie bij sollicitaties waren, een wassen neus natuurlijk. En al evenzeer een wassen neus om te denken dat deze discriminatie opgelost zal zijn als "deze mensen" - gunst, ze zijn nu toch als mensen erkend - Nederlands gaan praten.
En mag ik nu even vragen wat u onder Nederlands verstaat? Het gekwek, bekend van MTV, RTL en de rest van de beeldbuistreurnis? Dan moet ik u bekennen: ik spreek geen Nederlands. Eerlijk gezegd (h)erken ik dit gebazel niet als mijn taal. Wilt u de eerste persoon meervoud voor zich houden, of verduidelijken wie "wij" zijn?"

Verdonk: "Ik wil allochtonen uit hun isolement halen. En zorgen dat ze echt mee kunnen doen in deze samenleving, op school, op het werk en op straat, zodat er echte integratie plaatsvindt. Ik denk dat het daarbij helpt als we duidelijk uitdragen wat ons verbindt, als we mensen ervan bewust maken dat we allemaal deel zijn van een gemeenschap en dat ons gedrag anderen kan be�nvloeden. Dat we daarin allemaal een verantwoordelijkheid hebben."

Prul: "Uw voorgangers, al dan niet van de zelfde partij, hebben hun uiterste best gedaan ieder idee van gemeenschap uit te bannen - met als bijna-sluitstuk die zogenaamde zorgverzekeringtoestanden die de zakken van banken en verzekeringsmaatschapppijen moeten spekken. Het openbaar vervoer, gas en licht, de watervoorziening, de post - alles verkwanseld om ze op de effectenbeurs te laten terechtkomen - en u durft het woord gemeenschap te gebruiken?
Ik hoor niet bij uw gemeenschap, mevrouw Verdonk. Is het nog niet duidelijk? Uw partij heeft daar hard aan meegewerkt.
Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid u en uw soort met dit mijn beste middel te bestrijden. Weg met u en uw soort, dat zeg ik."

Verdonk: "De voertaal in dit land is Nederlands. Veel scholen hebben als regel dat de leerlingen Nederlands spreken, ook onder elkaar. In het schoolgebouw, op het schoolplein. Dat vinden we heel normaal. Sterker, de meeste mensen vinden dat erg en verstandig. [Zo staat het er, bedoeld wordt kennelijk: normaal en verstandig - Prul]."

Prul: "Daar gaatie weer. Afgezien van het Fries en inmiddels als streektaal erkende dialecten - en die scholen en universiteiten waar een docent een soortement Engels staat te brabbelen dan? Ik vind langzamerhand dat u maar eens op de sofa moet bij de zieleknijper."

Verdonk: "Ik stel voor om die regel over het hek van het schoolplein te tillen, naar de openbare ruimte. Met een burgerschapscode wil ik nieuwe Nederlanders stimuleren om zich niet als vreemdeling, maar als Nederlander te gedragen. Voor zichzelf en voor anderen. Je kunt je pas echt ergens thuis voelen als je de taal spreekt. Zo maak je het mogelijk dat mensen je leren kennen, accepteren en waarderen."

Prul: "Gelukkig, zo kennen we u weer. Je hebt mensen en je hebt buitenlanders."

Verdonk: "Op mijn voorstel is heftig gereageerd. Ik zou mensen willen verbieden hun eigen taal te gebruiken, ik zou de buitenlanders het land uitjagen en onze internationale handelspositie schade toebrengen. Dat heeft allemaal niets te maken met wat ik voorstel.

Ik heb er bijvoorbeeld helemaal geen bezwaar tegen als twee Surinaamse vriendinnen op straat met elkaar in hun eigen taal praten. Maar in sommige situaties, als er meer mensen bijstaan, is het voor anderen prettig om te kunnen begrijpen waar het over gaat. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het feit dat anderen ze niet kunnen verstaan en hier in de openbare ruimte rekening mee houden."

Prul: "Kent u de derde persoonsvorm hen eigenlijk wel? Dit is nu al de tweede keer dat u in de vierde naamval "ze" gebruikt. Of is dat populair doen, op zijn VVD's: ik heb vrinde die straks effe langskomme?"

Verdonk: "We vormen een samenleving, daar kunnen we niet omheen. Binnen die samenleving wordt steeds duidelijker een scheidslijn tussen bevolkingsgroepen zichtbaar. Daar wil ik, als Minister voor Integratie, wat aan doen. En ik roep iedereen op deze problemen serieus te nemen en mee te denken over oplossingen."

Prul: "Uw partij en Paars in het algemeen, en het CDA hebben nu juist hun uiterste best gedaan op zijn Thatchers dat idee van samenleving te slopen. Dus houd uw zalvende praatjes voor u. Of geef mij eerst de post, het energiebedrijf, het ziekenfonds en de streekbus terug. Ik sta aan de andere kant van uw scheidslijn, mevroi, en ik spreek nog Nederlands ook, ben hoog opgeleid enzovoort blabla kwaakkwaak."

Verdonk: "Als we een open samenleving willen, waarin iedereen zichzelf kan zijn, rekening houdend met de gemeenschap waar we allemaal deel van uitmaken, dan moeten er dingen veranderen. Het begint ermee dat mensen zich bewust worden hoe ze kunnen bijdragen aan meer binding en minder afstand in de samenleving. Ik denk dat gedragsregels daarbij kunnen helpen. Dan weten mensen welk gedrag als prettig, of minder prettig wordt ervaren. Maar dat werkt alleen als de regels ook worden ondersteund, en als mensen begrijpen waar ze voor dienen."

Prul: "Het ding dat moet veranderen is dat u en uw regime weg moeten, Kamp en Balkenende en nog zo wat als oorlogsmisdadigers berecht dienen te worden zoals hun vriendjes Bush en Blair. En u? Misschien kunt u als werkloze aan de slag in de champignonpluk. Tot ziens daar dan maar?"

1 Reactie


Het ontgaat mevr. Verdonk kennelijk dat de meeste jongeren van allochtone herkomst zelfs in het VMBO de Nederlandse taal net zo goed beheersen als de allochtone.

zei: J.B Arend op 31/01/2006 om: 20:34u


Powered by Greymatter