Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/09/2005: "Het komende sluitstuk van de Balkenzwendeloperatie"

Het komende jaar zal iedereen in Nederland er aan moeten geloven. De verplichte ziekenfondsverzekering wordt afgeschaft, en in plaats daarvan komt wat oorspronkelijk als een volksverzkering is aangekondigd. Alleen is er geen verzekeringsmaatschappij beschikbaar zo te zien die niet verbonden is aan een of ander financieel imperium - ongetwijfeld is Vader des Vaderlands drs. Wim Kok er wel ergens direct of indirect als commissaris bij betrokken.
We krijgen zoveel keuze dat het vanaf 1 mei strafbaar is onverzekerd rond te lopen - gedwongen winkelnering noemden we dat vroeger, toen we nog niet geneoliberaliseerd maar gewoon liberaal als een aal waren. Was getekend en verlucht met het gladde hoofdje van minister Hoogervorst - zeg maar Hans.
Goed - wat nu als laatste sector te privatiseren ten bate van de corporaties? Juist ja: het onderwijs. En mij dunkt dat de aanval is geopend.

schoolmetdenbijbelgameren (11k image)

Klik op meer

De geesten dienen rijp gemaakt te worden. En dat gebeurt niet zozeer door het zoveelste onderwijsvernieuwingsdebacle in het zonnetje te zetten. Het gebeurt onder de vlag van de bestrijding van het steeds op de loer liggende islamitisch terrorisme. Het zogeheten Verlichtingsdenken zal eisen dat het kleinschalig gekeutel van christelijke laat staan islamitische scholen maar eens afgelopen moet zijn. En als het niet afgelopen moet zijn, moeten ze zelf maar voor dit onderwijs betalen. Voor de armoedzaaiers zal er het openbaar staatsonderwijs waarvan de reputatie alleen maar verder kan afbrokkelen: daar hebben ze tweedehandscomputers. Het grootste deel van de leerlingen met islamitische achtergrond waar ze in Den Haag zo bang voor zijn zal daar terechtkomen.
En het is afwachten - maar je kunt je er wel iets bij voorstellen - welke concerns zich zullen storten op het geprivatiseerde niet meer door de overheid bekostigde onderwijs. Het is een kwestie van tijd en genoeg lawaai van meesters in de afleidingsmanoeuvre als Ayaan Hirsi Ali. En tenslotte is haar anti-islamitische standpunt heel goed te verenigen met dat van partijgenoot Wiegel: rijke particuliere scholen tegenover armoedig openbaar onderwijs.

Het onder vuur liggende grondwetsartikel, puntsgewijs zo mogelijk van commentaar voorzien:
Artikel 23.
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
[Een oefening in loze retorica.]

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
[Met dit lid kan in principe ieder vorm van islamitisch onderwijs al de kop ingedrukt worden. Vermoeden van banden met terrorisme, nietwaar? Geen strafblad hebben zal binnenkort niet meer voldoende blijken te zijn - het gaat om de gezindheid. Merk op dat de vrijheid van het eerste zinsdeel al direct in de rest van het lid voor de bijl gaat.]

3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
[In de praktijk wordt dit artikel allang niet meer gehandhaafd. En met de voortdurende fusiedrift ten aanzien van gemeenten is de beschikbaarheid van openbaar onderwijs langzamerhand vooral een kwestie van flink reizen, al dan niet op de achterbank. Wat is tenslotte genoegzaam, nietwaar? De tweede zin is dan ook een lege huls.]

5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

[Dit is een lid dat door de Verlichtingsmaffia op de korrel zal worden genomen.]

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geƫerbiedigd.
[Bent u daar nog? Het komt er op neer dat de School met den Bijbel even goed betaald kan worden - zie lid 7 - uit de algemene middelen als de openbare school, plus dat zij eigen eisen mag stellen wie er doceert. Stel je voor dat dit in de School met den Koran zou mogen. Weg ermee dus. Wat in de praktijk betekent dat het bijzonder onderwijs zelf naar financieringsmiddelen mag zoeken: dat wordt dus de School met den Hamburger.]

7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
[zie 5 & 6]

8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.
[Die zal wel blijven. Met veel jaarlijkse jammerverhalen over geld van Arabische oliesjeiks dat naar het particuliere islamitisch onderwijs gaat ongetwijfeld, op den duur.]


Powered by Greymatter