Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/27/2005: "Iederwijsscholen onder intensief toezicht onderwijsinspectie gesteld"

Minister Van der Hoeven van Onderwijs houdt scholen met de alternatieve Iederwijs-methode het hele komend schooljaar onder intensief toezicht. De onderwijsinspectie zal alle Iederwijs- en andere particuliere scholen opnieuw bezoeken.
Iederwijs01 (10k image)
De minister reageert op de ophef die afgelopen week ontstond over de kwaliteit van de Iederwijsscholen. Acht van de basisscholen en zes van de VO-afdellingen voldeden volgens de inspectie niet aan de eisen van de leerplichtwet.
Klik op meer.

De inspectie bezocht afgelopen voorjaar alle achttien locaties waar basisschoolleerlingen de Iederwijsmethode volgen. Op zeven van die locaties wordt ook voortgezet onderwijs (VO) gegeven.

Die wet eist onder meer dat er bevoegde leerkrachten voor de klas staan, dat er genoeg uren onderwijs wordt gegeven en dat de leerlingen voldoende bagage krijgen om zonder problemen over te gaan naar het vervolgonderwijs.

Dat klinkt allemaal plausibel, maar ook in het gangbare onderwijs, met name het VMBO, zijn er talloze onbevoegde leraren actief, wordt er doorgaans niet voldaan aan het aantal verplichte lesuren en is juist de overgang van het VMBO naar het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s) een groot probleem. Daar haken tussen de 30% en 50% van de leerlingen uiteindelijk af!

Nederland heeft dus duidelijk moeite met het Iederwijsconcept. De scholen met het Iederwijs-concept zijn de snelst groeiende groep particuliere scholen. Nu krijgen op de achttien locaties al enkele honderden kinderen les.

Ze kennen er geen afgebakende vakken of klassen. Leerlingen volgen hun eigen ‘ontwikkelingsweg’. Ze bepalen zelf wat ze leren, zonder vaststaande lesprogramma’s, daarbij ‘ondersteund’ door leerkrachten en assistenten.

Iederwijs kent niet de traditionele, verplichte toetsen van het reguliere onderwijs. Volgens critici zijn de Iederwijsscholen daarmee ‘veredelde speeltuinen’. De regeringspartij CDA vindt dat deze scholen zo snel mogelijk moeten worden gesloten.

De Iederwijsscholen zijn in gevestigde kringen omstreden sinds in 2000 de eerste werd opgericht. Het zijn particuliere scholen. De ouders nemen de kosten (ongeveer 2500 euro per schooljaar) geheel voor eigen rekening. De scholen kennen geen vastomlijnde vakken of klassen. Leerlingen kunnen zich naar eigen inzicht en in hun eigen tempo ontwikkelen,

Verplichte toetsen zijn in het Iederwijs-concept uit den boze. De ontwikkeling van de leerlingen wordt ook niet gevolgd of vastgelegd zoals het reguliere onderwijs dat doet.

Onder ouders mogen de scholen zich in grote populariteit verheugen. Ondanks de hoge kosten zijn het volgens Iederwijs zelf geen elite scholen, de meeste ouders hebben een modaal inkomen en hebben er dus relatief veel geld voor over dat hun kind naar een ander type onderwijs gaat.

Het particuliere, niet door de overheid gesubsidieerde onderwijs, is in drie jaar onstuimig gegroeid: van 15 naar 48 scholen. Omdat de minister deze scholen niet betaalt, heeft zij geen directe invloed op hun beleid. Alleen via de leerplichtwet kan zij de kwaliteit bewaken.

De plaatselijke leerplichtambtenaar kan op basis van het oordeel van de inspectie beslissen dat een school niet langer onder de leerplichtwet valt. De kinderen zijn dan verplicht naar een andere school te gaan die wel is goedgekeurd.

Vier Iederwijssscholen zijn inmiddels gesloten. Andere scholen werken aan verbetering. Als zij daarin niet slagen lopen ze het risico dat de plaatselijke leerplichtambtenaar eist dat de leerlingen een andere school gaan zoeken.

Iederwijsaanhangers wijzen erop dat de helft van de scholen wel aan de normen van de inspectie voldoet en dat met het concept dus niets mis is, mits het goed wordt uitgevoerd.

Behalve aan de belangrijkste eisen van de leerplichtwet, zal de inspectie speciale aandacht besteden aan de vraag hoe de scholen de vorderingen van hun leerlingen meten. Ook wordt gelet op de aandacht voor kinderen die minder makkelijk leren: krijgen zij de benodigde zorg en begeleiding om een onoverbrugbare leerachterstand te voorkomen?

Ook dit punt is in het reguliere onderwijs echter een groot probleem. Hoewel de zorgstructuur sinds de jaren negentig op alle middelbare scholen is ingevoerd, met name in het VMBO, functioneert zij verre van perfect.

Leerlingen met een havo- of vwo-capaciteiten dalen af naar het VMBO waar zij niet door worden gemotiveerd, terwijl voor de zware ‘probleemgevallen’ vrijwel nooit een adequate oplossing wordt gevonden. De verkokering middels diverse instanties, het ontbreken van opvangvoorzieningen en wachtlijsten voor de bestaande voorzieningen leiden er toe dat de leerling in kwestie vrijwel nooit goed geholpen wordt.

Dat onderwijsdeskundigen Iederwijs omstreden vinden, hoeft weinig waarde aan te worden toegekend. Deze academici zijn briljant in het verzinnen van allerlei prachtige theorieën, maar hebben volstrekt geen zicht op hoe de onderwijspraktijk functioneert.

Dat blijkt vooral op de lerarenopleidingen, waar veel te weinig aandacht wordt besteed aan de onderwijspraktijk. Men leert er eenvoudigweg niet hoe om te gaan met een groep pubers, hetgeen vooral in het VMBO van doorslaggevend belang is. Ben je daar niet in staat om contact te maken met de groep, kun je het er wel vergeten. Onderwijs is er bijzaak!

Feit is dat veel VMBO-scholen de laatste jaren net als Iederwijs overstappen op hetzelfde concept van ‘natuurlijk leren’ of het ‘nieuwe leren’. De verantwoordelijkheid wordt bij de leerling zelf gelegd middels het kunnen kiezen van prestaties en opdrachten, die moeten worden volbracht. Deze worden gekozen op basis van interesse.

Om deze ‘interesses’ uit te kunnen voeren, komt de leerling er achter dat er bepaalde kennis en vaardigheden dienen te worden geleerd. Omdat de leerling voor deze opdrachten is gemotiveerd, wordt er dus geleerd.

Het punt is dat het traditionele, klassikale onderwijs met lesuren, lesboeken, klaslokalen, roosters, vakken, toetsen, cijfers, diploma en een leraar voor de klas die de hele meute in het gareel moet houden, achterhaald is.

Vooral in het VMBO is het traditionele, reguliere onderwijs gewoonweg niet meer vol te houden omdat de leerlingen er niet meer voor zijn gemotiveerd!

Dat Iederwijs nu onder politiek vuur ligt, heeft dus vooral te maken met het bedreigende karakter dat deze scholen van onderop kennelijk op de gevestigde orde uitoefenen.


Powered by Greymatter