Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

05/17/2005: "De NAR beschuldigt De AS van laffe aanval"

Het Vlaams anarchististisch maandblad De Nar beschuldigt in haar meinummer het tijdschrift De AS er van een laffe aanval te hebben gepleegd op de gevangen anarchisten die momenteel in het Duitse Aken worden berecht.
DeNAR (12k image)
Foto uit het bewuste nummer van De Nar
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen in de rubriek Bladspiegel in De AS meent De NAR in haar hoofdartikel stevig van leer te moeten trekken tegen Neerlands theoretisch kwartaalblad.
Klik op meer.

De koerswijziging van De Nar heeft reeds enige malen in de rubriek Bladspiegel van De AS waar ondermeer andere anarchistische tijdschriften worden besproken, tot kritische opmerkingen geleid. Eén van de opmerkingen betrof de wijze waarop De NAR berichtte over de gearresteerde anarchisten in Aken. Deze hebben met getrokken pistolen enige omstanders gegijzeld toen ze bij een politiecontrole werden aangehouden.

De NAR meent nu op basis van deze kritische opmerkingen de vloer te moeten aanvegen met De AS in een hoofdartikel van maar liefst drie pagina's. Zie voor de versie op Indymedia hier en klik voor het origineel hier.

Laat De Vrije eens een paar zaken op een rijtje proberen te krijgen:
1. De koerswijziging van De NAR richting een militant anarchisme met veel pretentie wordt in brede anarchistische kring in Nederland en België bekritiseerd. Een aantal ons bekende redacteuren die een veel breder anarchistisch perspectief voor ogen stond, is er uitgestapt.

2. Een rubriek als Bladspiegel in De AS signaleert zaken zonder er al te diep op in te kunnen gaan en heeft een columnachtig karakter. En vertegenwoordigt om deze reden allerminst een redactioneel standpunt.

3. De daad (gijzeling van mensen met dreiging van wapens) en de arrestatie van de vier gearresteerde anarchisten in Aken is een tragedie. Dit besef is pas gaandeweg ontstaan, maar had beter wel gesignaleerd kunnen worden in de bewuste Bladspiegel.

4. De solidariteit met en de steun voor de gevangen anarchisten in Aken is belangrijk omdat deze mensen dit nodig hebben, maar moet niet verward worden met vergoeilijking van hun gijzeling waarbij met wapens is gedreigd. Dit gedrag is anarchisten onwaardig maar moet tevens bezien worden vanuit de persoonlijke geschiedenis van de Spaanse gevangenen die jarenlang in het beruchte gevangenissysteem FIES hebben vastgezeten.

5. De NAR moet niet doen voorkomen of suggereren dat De AS de bedoeling heeft gehad de gevangenen in Aken 'aan te vallen'. Het gaat hier om kritiek geuit in een rubriek van het blad op gedrag en niet op personen.

6. De NAR moet niet zo kinderachtig doen en kritiek gewoon als een vent (m/v) accepteren en niet reageren op de wijze zoals nu is geschied door drie dubbel zo hard terug te slaan richting het gehele blad De AS met de allerhardste woorden en plaatjes waarbij boekverbranding wordt gepropageerd.

Op Indymedia Oost-Vlaanderen is over deze kwestie eveneens een discussie gaande: zie hier.

26 Reacties


Zeer prettig dat de vrije ruimte geeft voor discussie.
Ik heb bij indymedia hier ook op gereageerd.
Deze bijdrage is voor mij voor onbekende redenen verwijdert. Heb indymedia meerdere malen gevraagd om uitleg hiervan.

Hier alsnog mijn reactie.
Ik kan mij voorstellen dat de redactie van de Nar het commentaar van p'tje met enige wenkbrauw ophalen gelezen hebben.
Daarentegen moet ook binnen de beweging ruimte zijn voor kritiek en discussie.
Juist binnen deze beweging.
Verder vond ik het atikel van p'tje helder en niet als te scherp/ kwetsend geformuleerd.
wat dat betreft prima stuk dus.
Ik vind het dan ook jammer dat de nar de open brief eindigd met;

"PS: Bij deze is wat ons betreft het hoofdstuk De AS definitief gesloten, zij kunnen hun reactionaire schrijfsels voortaan voor zich houden. Reacties van andere mensen en organisaties zijn natuurlijk meer dan welkom!

zei: Bas op 17/05/2005 om: 23:08u

Fijn dat De Vrije ruimte biedt voor diskussie over de 'open brief' die in het laatste nummer van De Nar gepubliseerd werd. Alleen spijtig dat men al meteen de noodzaak voelt om "een paar zaken op een rijtje proberen te krijgen". Ik hoop dat de geïnteresserde lezersters ook de moeite zullen doen om de 'open brief' zelf aandachtig door te nemen. Ik meen dat er in de toelichting van De Vrije een karikatuur gemaakt wordt van ons schrijven en onze strijd. Laat me toe even punt per punt inhoudelijk (ten persoonlijke titel) op uw bedenkingen in te gaan. Ik bespaar me dus de moeite om de gehele argumentatie achter de 'open brief' over te doen, ook al kan ik niet anders dan hier en daar in herhaling te vallen... U bent immers net als uw medestanders van zeer slechte wil (u vergeet het ruimer kader waarin één en ander geplaatst wordt (nummer over 'opgesloten' en de inhoudelijke lijn van De AS), u leest dingen die er niet staan (het vergoeilijken van een gijzeling), een foute weergave van de feiten, een éénzijdige machtsbestendigende weergave van de feiten,...).

0 (uw intro). -Het spijt me maar het feitenrelaas klopt niet! (meer hierover kan men oa nagaan via het gentse ABC)
-De 'open brief' mag dan al over drie bladzijden gespreid zijn, het beslaat hooguit en met veel goede wil 35% van het 8 bladzijden tellende mei-nummer. (zie www.denar.be)
-Reeds na de verschijning van het eerste nummer van de vernieuwde ploeg vond P'tje het nodig om een karikatuur op te hangen van de nieuwe ploeg. Weinig kameraadschappelijk! P'tje mag dan al in columnstijl schrijven, als would-be columnist hou ik dergelijke karikaturale beschrijven liever voor mijn politieke opponenten... En geef ik nieuwe initiatieven die zich als vrijheidslievend, anarchiserend, libertair, anti-autoritair links,... uitgeven het voordeel van de twijfel.

1.-U slaat de bal alweer mis! De Nar kwam al even niet meer uit toen we besloten om de draad terug op te pikken. Het schrijversterskollektief bestaat uit oudgedienden van De Nar en nieuwe mensen die al enige tijd aktief zijn in de vluchtelingenstrijd, de kraakbeweging,... Als schrijver voor de vroegere De Nar en deel van het nieuwe schrijversterkollektief kan ik u verzekeren dat de redenen van de eerdere stopzetting iets komplexer zijn dan u ons hier voorhoudt. Er was bijvoorbeeld heel wat diskussie over de lijn van De Nar en de binding (of beter het groeiende gebrek hieraan) met het (anarchistisch geïnspireerde) direkte axie-milieu. De Nar werd dus de facto opgeheven. Ik heb er het raden naar over welke u bekende redacteuren u het hebt. Vermits een aantal oud-medewerkersters zoals gezegd nog steeds aktief zijn in het schrijversterskollektief, andere reeds eerder gebroken hadden met De Nar, nog andere voor andere middelen en/of doelen gekozen hebben (zoals een engagement binnen Groen!) of geheel niet meer aktief zijn. U zult toch toegeven dat er een verschil tss een blad stopzetten (na -voor de meeste- jarenlange dienst) en eruit stappen. Ik begrijp dat uw versie van de feiten beter past in het geheel van uw reactie, maar u zit er weer eens grondig naast. Wat is de "brede anarchistische kring"? Samengevat; uw eerste puntje is één groot gezagsargument, dat toch een beetje ontdaan is van elke zin tot inhoudelijke onderbouwing.
-Wars van elke pretentie weten we dat De Nar nieuwe stijl/inhoud een verademing is voor een aantal mensen en organisaties die aktief zijn in nederland en in belgië. Niet voor iedereen, dat is ook niet onze betrachting... Tot slot weiger ik aan handen en voeten gebonden te zijn door vage konsepten zoals de "brede anarchistische kring", het schrijversterskollektief tracht een strijdpraktijk te ontwikkelen en het is duidelijk dat ons dat niet door iedereen in dank wordt afgenomen, ook niet binnen anarchistische kringen. Mij persoonlijk zal dat laatste gestolen worden, maar het zou leuk zijn moesten mensen nu en dan eens de gezags- en vormargumenten laten vallen om inhoudelijk te reageren.

2. Het siert redactieraadslid Bas -en in die hoedanigheid kollega bij De AS van P'tje- dat hij de verdediging opneemt van het stuk van P'tje. Zit De Vrije in de redactie of in de redactieraad van De AS of omgekeerd? Hoe weet De Vrije wat het redactionele standpunt is van De AS? De AS stelt trouwens zelf in haar colofon dat de opgenomen stukken geen redactionele standpunten weergeven. Wij hopen dat de redactie en de redactieraad van De AS meer doet dan het redigeren van ingezonden stukken. (Of kunnen Dewinter en Wilders ook in De AS publiseren? Of alleen als hun eigen naam er niet onder staat? Wat is het verschil nog met de politiek van een kommersieel blad? De sponsor?) Neen, wij menen zelfs een bepaalde lijn in de stukken te kunnen zien. Dit vermoeden wordt ook bevestigd door het stukje over dertig jaar De AS, waarin er duidelijk sprake is van keuzes! De 'open brief' gaat dan ook over veel meer dan over het hier aangehaalde stukje van P'tje; het gaat over een algemene lijn waarin P'tjes aanval kadert. Interessant in deze lijkt mij het laatste sitaat uit de 'open brief' van een kollektief van libertaire gevangenes over de opgelegde sociale pacificatie en de verschillende soorten anarchistenes.

3. De daad? En de gewapende achtervolging; vergeten? Wie is begonnen met wie op te jagen? Wie beroofd wie van de vrijheid en met welke middelen en met welk doel? En ja, ik heb na het lezen van uw reactie en het stuk uit De AS de pretentie minstens even lang stil te staan bij doel en middel als u. Misschien hebben we dus gewoon andere doelen... Sowieso, nogmaals blijkt dat u bitter weinig afweet van de feiten (bv. wapens?).

4. Alweer dezelfde foute symplificatie van de feiten. Het is duidelijk dat ook voor De Vrije het moraliserende vingertje belet om naar het verhaal te luisteren van de vervolgde kameradenes. Ook hier verwijs ik liever naar een sitaat uit de 'open brief' "Solidariteit moet beginnen met het kennis nemen van wie deze mensen zijn, van hun geschriften, ideeën, ervaringen, kritieken die hun aktiviteiten en axies motiveren. Dan pas kan een open en eerlijjk debat plaatsvinden dat de beweging als geheel vooruit brengt, en wordt vermeden dat men meehuilt met de wolven in schapenkleren die enkel de angst verspreiden, verdeeldheid in stand houden, en de reactie dienen." (ABC-Gent)
-"Dit gedrag is anarchisten onwaardig", uw anarchisme misschien?! Mijn hoogste streven is niet om 24h op 24h volwaardig anarchistisch te handelen, maar wel om een duidelijke bevrijdende strijd/verzet te trachten te ontwikkelen. Ik streef naar anarchisme, maar daarom ben ik niet steeds een waardig anarchist. Moet u mij maar eens uitleggen hoe u dat doet daar op Utopia... Want wij die leven in het kapitalisme, met de verrechtsing, de toenemende kontrole, naast de gesloten centra, met de deportaties, de gevangenismuren, de psychiatrie, de ontruimingen, de sociale zuivering van onze wijken,... hebben het hier niet steeds even gemakkelijk.
-Het is duidelijk dat er diskussie moet mogelijk zijn over doel en middelen, maar dan moet men toch vermijden van te oordelen en te veroordelen zonder te kennen en te weten. Een mogelijkheid dat ook in de 'open brief' open blijft, maar uw opgestoken moraliserend vingertje blijkt dit alweer te beletten.
-Nergens werd de gijzeling als dusdanig in De Nar vergoeilijkt! Zelfs niet door de 4 van Aachen! U leest werkelijk wat u wilt lezen en (ver)oordeelt nog voor de rechter, volledig konform de geldende machtsverhoudingen in de maatschappij, ter ere en glorie van de opgedrongen sociale pacificatie en zonder enige kritiek op de staat (en haar geweldsmonopolie).

5. Poeha! Zoals ik al zei ik denk dat we een andere visie hebben op anarchisme en anarchistische strijd. Het is dus zeker niet aan De Vrije dat ik zal gaan vragen wat De Nar wel of niet moet. De Nar suggereert niets en doet niets voorkomen, maar is wel van mening dat het hier een laffe aanval betreft op mensen die zich moeilijk kunnen verweren. "Het gaat om kritiek op gedrag en niet op personen"; waarom plaatst P'tje de term anarchisten dan expliciet tss enkele aanhalingstekens? Hun gedrag was volgens De Vrije dan weer "anarchisten onwaardig", daarmee zit u nogal verdacht fel op de lijn van P'tje en De AS (hiervoor baseer ik mij voornamelijk op wat ik -in deze- de laatste jaren in De AS heb kunnen lezen). U slaagt er bovendien net als De AS in om de waarneembare feiten (daden) fout weer te geven. U (ver)oordeeld daden die u duidelijk nauwelijks gekend zijn, laat staan dat u de mensen daarachter zou kennen... De tweedeling mensen/daden is de kontekst van uw gedegen en genuanseerde analyse potsierlijk.

6. Persoonlijk denk ik weinig trek te hebben in lessen anarchistische moraal van De Vrije (of De AS). De foto's "De AS archief... De Nar voegt de daad bij het woord" waren enigszins grappig bedoelt, maar u neemt het zoals u wilt. Uit uw reactie blijkt -net als uit het stuk van P'tje en de reactie van Bas- dat uw moraliserend vingertje staat te zwaaien in de richting van de 4 van Aachen (en zeggen dat één iemand zelfs totaal niet betrokken was bij de gijzeling; uw moralisme belet u om u te verdiepen in de zaak!!) en zij die daadwerkelijk trachten solidair te zijn, stevig onderbouwd met allerhande gezagsargumenten en als steun aan het repressieapparaat.

Vriendelijke groeten,
AMP

zei: AMP op 18/05/2005 om: 04:51u

Ik begrijp de opzet hier niet goed hoor.

Op Indymedia bied je grootmoedig op De Vrije ruimte aan voor discussie over het stuk...

maar dan open je zelf met een simplistische vingerwijzing om de discussie dood te kloppen.

Fraai hoor. Misschien maak je beter het onderscheid tussen een neutrale plaats om zo'n discussie te voeren en en eentje die je naar je hand kunt zetten.

zei: Kees N. op 18/05/2005 om: 13:25u

Eerst enkele citaten - sitaten zoals hzij schrijft - van AMP:

"van het 8 bladzijden tellende mei-nummer"

Allez kamerades, een non sequitur! Ik neem aan dat u nummerster bedoelt?

"Het siert redactieraadslid Bas -en in die hoedanigheid kollega bij De AS van P'tje"

Ik heb sterk de indruk dat de Bas die hier reageert niet de man is die jarenlang "de beweging" van literatuur heeft voorzien. Die kan namelijk spellen. Maar dat moeten beide (?) Bassen zelf maar uitvechten.

" Want wij die leven in het kapitalisme, met de verrechtsing, de toenemende kontrole, naast de gesloten centra, met de deportaties, de gevangenismuren, de psychiatrie, de ontruimingen, de sociale zuivering van onze wijken,... hebben het hier niet steeds even gemakkelijk."

Amai - arme slachtoffersters. En dan te bedenken dat ge kantoor houdt op de Patriottenstraat, die niet eens Patriottenesstraat mag heten....

Plotseling heb ik ook helemaal geen zin meer om woorden vuil te maken aan deze boekverbrandersters. We weten wel wie bij mensenes die zulke ferventmeisje taalsleutelaarsters zijnhaar als volgende in brand mogen.

zei: Cornelis Prul op 18/05/2005 om: 13:42u

Heeft Cornelis Prulleman ook nog iets inhoudelijks te zeggen?

zei: AMP op 18/05/2005 om: 15:23u

Even een correctie.
Ik ben inderdaad niet "redactieraadslid" van De As, maar gewoon As lid en tevens bezoeker van de Nar-site. (zie onderstaande citaat)

"Het siert redactieraadslid Bas -en in die hoedanigheid kollega bij De AS van P'tje- dat hij de verdediging opneemt van het stuk van P'tje"

Mijn reactie was uit eigen persoon.
Verder ben in aan geen enkele organisatie of groep binnen de beweging verbonden.

zei: Bas op 18/05/2005 om: 19:57u

"Anarchism is a term which encompasses a variety of political philosophies, social movements, and political ideologies that advocate the abolition of all forms of imposed or involuntary authority including social hierarchy and coercive power. Proponents of anarchism argue that relations based upon voluntary cooperation and mutual aid will lead to a society characterized by the ability of each actor to have a say in outcomes proportionate to the degree they are affected by them, a society consisting of free individuals.

Individual freedom, opposition to the state, and opposition to capitalism are the unvarying principles of anarchism; less agreed upon are such matters as the role of violence in changing society, the preferred type of economic system, hierarchy and social status, the interpretation of egalitarian ideals, and the degree of organization, manner of incentive and the division of labour. Because the types of anarchism vary so largely, anarchism cannot be considered an ideology in the ordinary sense. Rather it is a set of ideas from which ideologies are drawn. On its own anarchism does not provide a world view beyond the idea that imposed authority is undesirable and unnecessary.

The terms "anarchy" and "anarchism" are derived from the Greek αναρχία ("without archons (rulers)"). The word "anarchy", as most anarchists use it, does not imply chaos or anomie, but rather an egalitarian form of human relations that is intentionally established and maintained."

http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism

;-)

zei: Guido op 19/05/2005 om: 03:47u

toen de berichten over de "vier van Aken" op Indymedia verschenen, hebik me ook wel eens afgevraagd wat voor misdaden je moet uithalen om de helft van je leven al in een Spaanse gevangenis gezeten te hebben. Waarschijnlijk net als Durutti een bank overvallen of als Alexander Berkman een aanslag hebben gepleegd.
Het is onverstandig er van uit te gaan dat "alleen de actie telt". Of iedereen die zich "anarchistisch" noemt te steunen.Aan de andere kant staat een groep mensen die de AS hebben opgericht en die denken dat het anarchisme bij de Provo opgehouden heeft te bestaan en die voornamelijk historisch met het thema bezig zijn. Het is onmogelijk tussen beide te kiezen zolang er niet met gebruik making van feiten gediscussieerd wordt en zoalng mensen hun achtergrond niet toelichten.

Zoals het nu gaat maakt iedere generatie weer op nieuw dezelfde fouten. Wij ten tijde van RAF en RARA en de jongere generatie met de "Vier van Aken"

zei: Keesjemaduraatje op 20/05/2005 om: 12:02u

Ja Kees, als je een discussie start mag je zelf ook wat zeggen natuurlijk. En dit vraagt toch om een duidelijke stellingname!

En Cornelis, voelt ge nog enige lust tot reageren of vind je het allemaal zo beneden peil dat je sowieso je buik er van vol hebt?

En dan vriend AMP. Kijk ik snap best dat die oneliners in de Bladspiegel van De AS enige prikkeling veroorzaken. Maar het getuigt niet van veel incasseringsvermogen om daar op deze manier op te reageren.
Inderdaad wordt er wel meer over het nummer Opgesloten gezegd, maar alleen in dezelfde negatieve trant. Selectief wordt er gezocht naar de stok om te slaan. De AS werkt overigens graag met thema's die breed ingevuld kunnen worden, waar dit nummer een goed voorbeeld van is. Zeker ontbreekt er een bijdrage over de huidige gevangenen en hun strijd, maar wat let De NAR of anderen om daar iets aan te doen in een volgend nummer?
Wat moraliseren betreft doe je niet onder voor mij. Dat jullie kiezen voor de 'strijd' geeft geen vrijbrief voor het negeren van gebruikelijke omgangsvormen. Jullie hadden gewoon eerst contact met De AS moeten zoeken.
Solidariteit betekent niet dat we alles maar klakkeloos moeten accepteren van elkaar. Kritiek moet mogelijk zijn en betekent in het geval van de Akenarrestanten niet dat degenen die dit uiten meteen in het kamp van de tegenstanders ingedeeld mogen worden.
Hartelijke groeten terug, J.B.

zei: J.B. Arend op 20/05/2005 om: 12:17u

ivm de reactie van De Vrije/Arend:

Ik meen dat Kees een punt heeft door te stellen dat het een beetje raar is dat men op één site (indymedia.nl) aankondigt ruimte te bieden voor de diskussie, om dan zelf met een zweem van neutrale objektiviteit de 'open brief' in een verfoeilijk verdomhoekje te duwen. Verdomhoekje waar het moeilijk uit te halen is, als men de grootse kennis ter zake van De Vrije niet heeft (Waar ik toch nogal wat vraagtekens bij plaatste, maar niets hierover. Er zijn duidelijik argumenten die niet in het kraam van Arend/De Vrije passen en hun visie op inhoudelijk en open debatteren.) Wie kent er en respekteert er -zoals De Vrije- én de (ex-)redacteuren van De Nar, én de brede anarchistische kring, én de As en haar redactionele mening, én het verhaal van de vier van Aachen, én de regels van fatsoen bij een diskussie,...? De Nar alvast niet...

Blijkbaar ligt de reactie van prullemans Arend beter, dan deze van Kees.We hebben duidelijk een ander beeld over inhoudelijk diskussiëren. Prullemans: "Amai arme slachtoffersters", de opsomming was niet om zielig te doen, maar het is voor velen wel een harde realiteit. Wie dan als leuke tegenwerping een beetje begint te lullen over ons postadres (Patriottenstraat), kan wat mij betreft de boom in! Maar volgens Arend zou deze reactie wel eens het gevolg kunnen zijn van het nivo van de diskussie. Als er hier één iemand de diskussie naar ongekende dieptes (in deze diskussie op deze site) heeft gebracht is het anders wel prullemans!

Wat vraagt om een duidelijke stellingname van De Vrije? Onze 'open brief' of de solidariteit aan de vier van Aachen? Had het -zoals Kees meen ik ook voorstelt- dan als een duidelijke stellingname naar voren geschoven. Wat de stellingnames rond de vier van Aachen betreft die zijn van het nivo gratuite toogpraat, waarbij de zin om nog te reageren bij mij stilaan over is. Wat heeft ons engagement eigenlijk met elkaar te maken? Wat hebben we elkaar eigenlijk te zeggen? Ik begin zo stilaan te vrezen dat het bitter weinig is, alvast te weinig om er nog meer tijd in te steken. Ik denk niet dat reacties zoals deze van De Vrije/Arend (over prullemans zullen we maar helemaal zwijgen) het debat ook maar een beetje vooruit zal helpen, ook maar enige bijdrage levert aan het debat rond internationale solidariteit,...

Over moraliseren: De AS kan de pot op wat mij betreft. Ik ga hen niet gaan kontakteren om te zien of de ingesloten kameradenes van De AS dat ok vinden (Ik bespaar mij zelfs de moeite om tot direkte axie over te gaan. Dit wederwoord vind ik al te veel eer voor zo'n geniepig reactionair klubje.). Zij hebben onze uitgesloten kameradenes toch ook niet gekontakteerd om te vragen of ze het goed vonden om nog wat meer verstoten te worden. Ik trachtte in mijn vorige reactie in te gaan op de inhoud van jullie boodschap en de vele fouten die daar in stonden en stellingnames die ik kontesteer. Jij begint weer doodleuk over de vorm/stijl van mijn schrijven. Pfff...

Wat de slektiviteit betreft: Jouw reactie getuigt anders ook weer van een zeer selektieve lezing... Ik lees De As al enkele jaren en ik lust haar brede invulling niet, ik heb ze nooit gelust en zal ze (tenzij een ommezwaai van hun kant) nooit lusten! Ik herinner mij tal van nummers die van een lachwekkende of soms angstaanjagende brede invulling wisten te getuigen. Het gaat in de open brief dus weldegelijk over De AS en haar strijd (?!), maar dat wil jij nog steeds niet gelezen hebben. Wat de sitaten betreft, ja dat is per definitie een selektie... Vermits de kontekst echter geenszins fraaier is, staan de bronvermeldingen er duidelijk bij. Ik had echter al begrepen dat dat van die drie pagina's een te gemakkelijk overtrokken vormargument was en dat het voor De Vrije/Arend best nog wat langer had mogen zijn.

Ik denk oprecht dat de vier van Aachen weinig hebben aan mensen zoals u, aan hun foutieve feitenrelaas, aan hun moraliserend vingertje, aan dit soort diskussies... aan het feit of je nu staat te roepen dat je een tegenstander bent of je liever in anarchistisch maatpak (ver)stopt om mee te huilen...

Ik neem -na de reactie van Arend- dat vriendelijke toch maar terug en ekskuseer mij voor het feit dat ik niet maal om de gebruikelijke omgangsvormen! Wat mij betreft oordelen mensen maar zelf na het lezen van onze open brief (en De AS). Ik heb er het volste vertrouwen in dat de lezing die De Vrije er van maakt niet de enig mogelijke is en wens geen tijd meer vrij te maken voor een diskussie waarvan ik de meerwaarde niet inzie. De open brief vraagt om een duidelijke stellingname, De Vrije heeft dat blijkbaar gedaan bij monde van Arend, waarvan akte. Wij gaan alvast door als het even mag...

ps:
Wat Keesjemaduraatjes reactie betreft: ik vrees dat het niet zo veel te maken heeft met een 'generatiekloof'. Ik heb mij steeds duidelijk van de RAF gedistantieerd, maar zal dat nog niet zo snel doen wat het RARA betreft. Verder voer ik regelmatig axie met 'oudere' mensen, zonder mij echt bewust te zijn van hun leeftijd (ik heb de twintig toch ook al ruim een decennium geleden achter mij gelaten). Terwijl ik tal van 'jongeren' ken die door hun doen en laten al precies zo 'oud' lijken als De AS... Gezeten vind ik persoonlijk een betere term dan 'oud'. De verontwaardiging van 'gezeten' nederland na de moord op Pim* (zalig dat ie dood is!) was terug te vinden bij delen van 'links' en rechts, bij jong en oud, ... en bij De AS en andere gezeten anarchistenes.
*eenzijdige/overtrokken reactie van afkeuring, sommige gezeten anarchistenes vergaten zelfs even dat er nog dagelijks politieke moorden gebeuren. Zelfs in het tolerante en demokratische nederland worden mensen omwille van politieke redenen (veelal anoniem en zonder veel geruis) de dood ingejaagd (voor vluchtelingenes meestal ver buiten 'onze' grenzen en 'ons' gezichtsveld).

Wat de Bassen betreft, mijn excuses hiervoor. Verder doet dat echter weinig af aan de inhoud van mijn eerste reactie.

zei: AMP op 20/05/2005 om: 11:51u

AMP, ja, wij staan tegen over elkaar in de benadering van de open brief van De Nar. Jij meent dat je op grond van je betrokkenheid bij de strijd van de Aken-vier je een vrijbrief hebt verkregen waarin het doel het middel heiligt. En ik meen dat de kern van de discussie eruit bestaat dat je je altijd aan bepaalde omgangsvormen hebt te houden.

zei: J.B. Arend op 20/05/2005 om: 22:21u

J.B.,

In het stuk noch in de comments van AMP lees ik ook maar ergens dat hij meent dat "zijn betrokkenheid in de strijd van de Aken-vier hem een vrijbrief geeft waarin het doel de middelen heiligt".

Wel integendeel: AMP en De Nar doen zelfs geen uitspraak over de gerechtvaardigdheid van de gebruikte middelen.

Ik vrees dat je die stelling hier ter plekke hebt uitgevonden.

Maar laat me toch even meegaan in je -foute- redenering dat "de kern van de discussie eruit bestaat dat je je altijd aan bepaalde omgangsvormen hebt te houden".

Dan nog is De As ermee begonnen te schelden op De Nar, herhaaldelijk zelfs, zonder dat er reactie kwam van De Nar.

Dan nog heeft De As de spot gedreven met anarchisten die in de gevangenis zitten en zich niet kunnen verdedigen.

Maak je dus even snel een andere conclusie ?

zei: kraaf op 21/05/2005 om: 18:20u

Kraaf, met mijn eerste opmerking bedoel ik te zeggen dat de Aken-vier door De Nar en AMP aangehaald worden om de aanval op De AS te onderbouwen of te rechtvaardigen.

Het is een misvatting dat De AS heeft gescholden op De Nar en dat De AS de spot heeft gedreven met de Aken-vier. In een rubriek van het blad die wordt geschreven door één persoon zijn opmerkingen gemaakt over de koerswijziging van de Nar en de wijze waarop geschreven werd over de Aken-vier. Ik heb al eerder gezegd dat deze rubriek een columnachtig karakter heeft, hetgeen tot gevolg heeft dat het taalgebruik doorgaans wat minder diplomatiek is. Dat is wat anders dan schelden. Als je dat niet zint, kun je reageren. Althans dat is de gebruikelijke gang van zaken.
Als je dat dan niet doet, maar in je eigen blad zodanig te keer gaat dat er bepaalde kritische grenzen worden overschreden, dan mag je, nee moet je m.i. op het belang van bepaalde omgangsvormen wijzen.
De anarchistische beweging is namelijk niet gebaat bij het optreden van De Nar richting De AS.

zei: J.B. op 21/05/2005 om: 21:53u

Nou, Arend - het lijkt mij dat ik inhoudelijk commentaar genoeg heb gegeven. Met de verwijzing naar iets wat Heine nu eens echt gezegd moet hebben: waar boeken verbrand worden zullen vervolgens mensen verbrand worden. De precieze bewoordingen weet ik even niet, maar de gedachte is duidelijk. En we weten dat het waar is.
Brallerige machos die zich een vrouwvriendelijk taaltje aanmeten - die drie pagina's van hun acht vel tellende gratis blaadje vullen met invectieven tegen een anarchistisch tijdschrift - en die het hier ook alweer op een schelden zetten...
De goede verstaander (en verstaanster)....

zei: Cornelis Prul op 22/05/2005 om: 01:18u

Ja, Prul, dat verbranden van de AS vonden ze wel grappig. Dat dit sinds de boekverbrandingen van de nazi's een soort symbool is geworden voor terreur en onderdrukking schijnen ze bij De Nar nog niet zo goed begrepen te hebben. Zoals ze nog wel meer te leren hebben over de basics in de anarchistische strijd: als onze middelen niet in overeenstemming zijn met onze doelen dan bereiken we nooit datgene wat ons voor ogen staat!

zei: J.B. Arend op 22/05/2005 om: 18:31u

Het enige commentaar op GlobalInfo op de 'Open Brief' van De Nar:
http://www.globalinfo.nl/forum/message/227

zei: Globaaltje op 22/05/2005 om: 23:17u

ondertussen in gent (waar een van 4 vandaan komt): http://ovl.indymedia.org/news/2005/05/5768_comment.php#5832

comment vat redelijk goed het einde van de discussie daar samen

degene die het meest hard schoot op De Nar sloot er zo mee af:
http://ovl.indymedia.org/news/2005/05/5799_comment.php#5801

zei: globelgje op 23/05/2005 om: 23:17u

Er waren daar ook andere geluiden: http://ovl.indymedia.org/news/2005/05/5799_comment.php#5826

zei: linkje op 24/05/2005 om: 09:43u

Om met Van Deyssel te spreken: Ju, wat een grof volkje!

zei: Harry Prick jr. op 24/05/2005 om: 19:21u

linkje,

beetje vreemd dat je -om een negatief geluid over De Nar te vinden op Indymedia oost-vlaanderen- moet verwijzen naar een copy/paste vanop indymedia nederland...

zei: globelgje op 25/05/2005 om: 13:13u

globelgje,

de 'afsluiter' van soul op ovl waar jij naar verwijst, druipt anders ook wel van de ironie. Weinig echte discussiemogelijkheid zolang die van De Nar zo hoog van hun toren blijven blazen. Consensus is er zeker niet, hoor.

zei: bliep op 25/05/2005 om: 17:00u

Een korte verklaring in overleg met andere redactieleden
(dat is al een van die dingen waar De Nar zich mee meent te mogen bemoeien: het verschil tussen redactie en redactieraad bij De AS - maar waarom hierover uitweiden?):
In De AS nr. 151 zal kort ingegaan worden op wat De Nar tegen De AS meent te moeten inbrengen. Wij vinden het niet de taak van een anarchistisch tijdschrift een ander zich anarchistisch noemend tijdschrift breeduit de maat te meten. We hebben wel wat beters te doen.
Persoonlijke aanvallen en het in beeld brengen van een plechtige verbranding van het tijdschrift kunnen wij niet anders dan als weerzinwekkend kwalificeren. Dit mag volstaan (of er in De AS zelf veel meer komt is nog maar de vraag).

zei: André de Raaij & Hans Ramaer op 26/05/2005 om: 14:17u

nog een beetje olie op het vuur!!

wat me verder opvalt aan de hele discussie is dat groepen die het dichtste bij elkaar staan, elkaar het hardst bestrijden. Daar is iedereen het denk ik wel over eens. En dat de Vlaamse anarchisten rond de "vier van Aken" reageren alsof hun speeltje wordt afgepakt. Hadden ze eindelijk weer een lekker thema om zich op uit te leven, komt er kritiek op. In hun achterhoofd weten ze ook wel dat het niet helemaal in de haak is als je mensen gaat gijzelen en voortdurend over gewelddadige middelen praat. Maar het is allemaal voor de "goede zaak".
Daarom herhaal ik mijn vraag: wat is de achtergrond van de zogenaamde spaanse anarchisten.Waarom zaten ze in de gevangenis en waarom wilden ze naar Duitsland? Als je dat niet kan beantwoorden gedraag je je ook als gijzelaar die geen vragen mag stellen.

zei: keesjemaduraatje op 26/05/2005 om: 22:07u

heb onderts al enkele exemplaren van De As die vernoemd werden in De Nar in mijn handen gekregen, enkel laatste nummer nog niet, maar heb gelijk de indruk dat de twist meer gaat ts twee individuen...

zei: Guido op 27/05/2005 om: 11:17u

"nog een beetje olie op het vuur!!"

Awel, tis gelak lak ge zegt, zunne. T wordt nu seffens tijd voor de recuperatie, twordt anders onderdehand wat ambrasant voor de militante contestanten.
Keer naar uw dorp, as we say in Brussels....

zei: J. van Saxen Cobourg op 27/05/2005 om: 19:18u

"Ik herhaal mijn vraag: wat is de achtergrond van de zogenaamde spaanse anarchisten.Waarom zaten ze in de gevangenis en waarom wilden ze naar Duitsland?" brulde 'keesjemaduraatje', als een echte 'cop'.
Wat ben jij toch idioot, keesje... .

zei: ant op 27/05/2005 om: 21:52u


Powered by Greymatter