Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/04/2005: "Dissent! weekend in Tuebingen (G8)"

Een Schotse bezoeker aan het Dissent! weekend in Tuebingen van 26 en 27 februari schreef een uitvoerig verslag over de besprekingen die daar werden gevoerd.
logoDissent! (11k image)
Lees hieronder de vertaling die De Vrije maakte van deze bevindingen. Ze werden gepubliceerd op de Engelse Indymedia.

Zo’n 100 mensen uit meer dan 20 landen bezochten het Dissent! weekend in Tuebingen (Duitsland) dat plaatsvond in de Epplehaus infoshop en de gelegaliseerde panden van het woonwerkproject aan de Schellingstrasse.

Aan het begin van de bijeenkomst werd aan de hand van de enorme stapels pamfletten, posters, geschriften en flyers duidelijk dat de mobilisatie tegen de G8 in juli een belangrijke gebeurtenis is die veel kwesties aanroert en meerdere campagnes omvat.

Veel tijd ging uit naar het beschrijven van de situatie in Schotland en de huidige stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding en de planning van de protesten. Diverse sessies werden besteed aan de verschillende mobilisaties die gaande zijn en de wijze waarop de Labourregering de topconferentie promoot. Er zou een einde aan armoede gemaakt worden en het probleem van klimaatverandering zou worden opgelost, een vooruitzicht dat door alle deelnemers sceptisch wordt bekeken.

Naast Dissent! zijn er twee andere grote mobilisaties tegen de G8 top gaande. Zo werd de bijeenkomst geïnformeerd over de Make Poverty History coalitie en het feit dat veel betrokken groepen de vrijhandel en de geforceerde economische liberalisatie afwijzen. Ook werd gerapporteerd over de mobilisatie van G8Alternatives die een tegenconferentie organiseren en een boek gaan publiceren. Wel was er kritiek op de wijze waarop zij zaken organiseren en de mediageilheid waarmee ze te werk gaan, maar hier werd verder geen punt van gemaakt.

Ook vond er een introductie plaats over de geschiedenis van en de politiek in Schotland. Benadrukt werd dat het land een lange geschiedenis kent van verzet en dat veel mensen sympathiek staan tegenover de kritiek op het neoliberalisme. Ronduit vijandig is hun houding naar Bush en Blair toe. Schotland is kortom een ander land dan Engeland, zeker wat politiek links betreft.

Een lange sessie werd besteed aan het rechtssysteem van Schotland dat ten opzichte van Engeland nogal afwijkt. Daarin werd het omstreden aanhoudings- en fouilleringsysteem behandeld dat onder de terrorismewetgeving (Section 44) valt maar vooral wordt ingezet tegen antioorlogs- en antiwapenhandelactivisten. Een ander item betreft Section 60 dat gebruikt wordt om actievoerders te omsingelen en te arresteren. Waarschuwingen werden geuit over het liegen van agenten met betrekking tot hun methodes om mensen hun namen en adressen te laten noemen. Dat gold tevens voor de agressieve film- en fotografeertechnieken van het Forward Intelligence Team (FIT) wiens praktijken waarschijnlijk tijdens de top in Schotland te aanschouwen zijn en onbekend zijn in de rest van Europa.

Overigens voerde de Duitse politie tijdens het weekend een aantal keren toegangscontroles uit bij de plaatsen waar de bijeenkomst werd gehouden. Een aantal mensen werd aangehouden voor paspoortcontrole waarbij hun gegevens werden genoteerd!

Activisten werden gewaarschuwd geen zakmessen mee te nemen bijvoorbeeld voor gebruik op de camping. Informatie werd tevens vertrekt over de rechten van arrestanten. Verschillende mensenrechtengroepen zullen het gedrag van de politie tijdens de topconferentie nauwlettend in de gaten houden alsmede de veiligheidsmaatregelen die de komende maanden genomen worden. Duidelijk werd dat er nu reeds mensen die aankomen op Schotse vliegvelden worden ondervraagd of hun komst in verband staat met protest tegen de G8.

Inmiddels is er "An Activists Guide To Scottish Law" beschikbaar die binnenkort gedrukt wordt als ook op internet te zien zal zijn.

Ook werden presentaties gegeven over blokkadetechnieken op basis van NVDA (niet gewelddadige directe actie) die de laatste jaren vaak zijn gebruikt bij milieuacties tegen de wegenbouw en in de vredesbeweging. Gesteld werd dat deze actievorm op brede steun kan rekenen in Schotland en dat zelfs leden van het Schotse parlement er soms aan meedoen.

Een andere bijeenkomst ging over de reguliere media en in het bijzonder over de beroerde wijze waarop zij grote demonstraties verslaat. Voorbeelden van de grootste missers van de laatste jaren passeerden de revue. Tevens werd beschreven hoe de media zich momenteel fixeren op de angst voor rellen en geobsedeerd zijn door veiligheidsmaatregelen. Dit gaat ten koste van de onderwerpen waar het werkelijk om gaat.

Veel praktische discussies werden eveneens gevoerd, zoals de schaal waarop catering moet plaatsvinden. In de discussie over kampeerplekken werd gesteld dat deze op basis van zelfbestuur georganiseerd moeten worden en er ruimte moet zijn om duurzame alternatieven te demonstreren. Opgemerkt werd dat verschillende groepen momenteel met de autoriteiten besprekingen voeren over het beschikbaar stellen van terreinen om duizenden demonstranten onder te brengen. Over de kans van slagen hiervan liepen de meningen uiteen. Opgemerkt werd dat de autoriteiten in Londen bij het Europees Sociaal Forum dat daar afgelopen oktober plaatsvond, pas op het allerlaatst overstag gingen en accommodatie aanboden toen men de ernst van de situatie inzag.

Tevens vonden besprekingen plaats en werden afspraken gemaakt over bijeenkomsten met betrekking tot het opzetten van teams rond het verlenen van medische hulp, juridische ondersteuning, onderwijsprojecten en mediavoorziening. Dat een Schotse tv-ploeg inmiddels was gesignaleerd gaf aanleiding tot de nodige discussie over welk standpunt hierover diende te worden ingenomen. De meerderheid van de aanwezigen was van mening dat reguliere journalisten veelal op voorhand al besloten hebben wat voor item ze willen maken en slechts materiaal gebruiken dat binnen hun (sensationeel) plaatje past. Besloten werd dat individuen op persoonlijke titel met de pers konden praten maar dit niet namens Dissent! of de bijeenkomst mochten doen. Tevens werd besloten tot de uitgifte van een persverklaring aan het einde van de meeting.

Gedurende het weekend werden twee dagdelen besteed aan de te voeren acties. In diverse sessies werden verschillende plannen behandeld waaronder protest tegen de oorzaken van klimaatverandering, een onderwerp dat door velen wordt gerelateerd aan fundamentele issues als de exploitatie van natuurlijke bronnen, oorlog en kapitalisme. Er waren berichten over geplande demonstraties tegen deportatiecentra voor asielzoekers en vóór de vrijheid van vereniging, campagnes tegen de toenemende onzekere arbeidsvoorwaarden wereldwijd alswel presentaties van positieve gemeenschapsprojecten. De deelnemers hopen dat dergelijke issues bijdragen tot een beter begrip van ecologische duurzaamheid als ook het beeld wordt bijgesteld dat iedereen die tegen de top protesteert een idiote anarchist of een niet nadenkend onbenul is.

De bijeenkomst sprak ook haar steun uit voor de geplande blokkades tegen de nucleaire marinebasis van Faslane. Ook andere actievoorstellen werden besproken zoals het volksgolftoernooi op de velden van Gleaneagles. Naar aanleiding van de oproepen om de top zelf op 6 juli te blokkeren, werden verschillende technieken hiertoe besproken zoals het zich aan elkaar vastmaken. Vastgesteld werd dat dit enorm zorgvuldig dient te gebeuren om verwondingen te voorkomen aangezien op vorige topconferenties de politie erg agressief tekeer ging tegen de mensenmassa’s. Opgemerkt werd ook dat er rekening dient te worden gehouden met de lokale bevolking en de onrust die de top sowieso veroorzaakt.
Tot slot zijn ook initiatieven besproken die buiten Schotland zullen plaatsvinden gedurende de topconferentie en die uiteenlopen van discussiefora tot publiciteitsstunts.

De beelden van de Schotse TV vind je hier!


Powered by Greymatter